Växter som pH-indikator

Senast ändrad: 20 juni 2024
Två vitsippor, foto.

Flera vanligt förekommande arter har kunnat jämföras med vissa miljöfaktorer, t. ex. humus-pH och kvävemängd, även om en osäkerhet finns på grund av att vegetations- och markkemidata inte är från samma provytor.

Genom dessa "artresponskurvor" finns det möjlighet att upprätta ett indikatorvärde för enskilda arter i förhållande till de miljöfaktorer som mätts, t. ex. pH och kvävetillgång i humustäcket.

Biologisk indikation - central i miljöövervakningen

Sådana indikatorvärden har uppställts för Mellaneuropa och används bland annat för att påvisa huruvida det finns effekter på växtsamhället av försurande och gödslande ämnen. Sådan biologisk indikation är central i miljöövervakningen för att kunna visa om t. ex. minskning av utsläppen från industrier och trafik har effekt också i naturen.

Man kan också se om det blivit effekter av t. ex. minskning av försurande ämnen och ökning av gödslande ämnen, vilket är fallet i sydvästra Sverige. Dessa känslighetsvärden kallas Ellenberg-värden efter en tysk växtekolog (Ellenberg et al. 1991).

Gäller känslighetsvärdena även i Sverige?

För Sveriges och övriga Skandinanviens del är det värdefullt att kunna kontrollera om Ellenberg-värdena gäller även här och om möjligt dessutom ge värden till arter, som inte finns i Mellaneuropa.

Diagrammet nedan visar skattat pH-indikator värde (R) för olika arter, plottat mot pH i humuslagret på de provytor där arten förekommer. Svenskt artnamn ges under diagrammet.

Ett diagram över pH-värden, illustration.

a

hönsbär, skogsstjärna, ekbräken, ekorrbär, gullris, harsyra, hallon, linnea, kovall

b

blodrot, högvuxna ormbunkar, gulplister, lundstjärnblomma, buskstjärnblomma, lundelm, hultbräken, vitsippa, torta, liljekonvalj

c

stenbär, ögonpyrola, myskmadra, midsommarblomster, dvärglummer, Hässlebrodd, kärrfräken, tandrot, vårlök, vispstarr, vårärt, kärrtistel, skogssallat, smultron, skavfräken, smörbollar, ängssyra, kärrfibbla, brudborste

d

skogsbingel, humleblomster, nordlig stormhatt, nattviol, strätta, daggkåpa, rödblära, nunneört, brännässla, stinksyska, slåtterblomma, ramslök, kirskål, myskmåra, älgört, lungört, ormbär, blåsippa, tibast

e

trolldruva, gullviva, gulsippa, svalört

f

sårläka, tvåblad