Interaktioner mellan svamp och träd

Senast ändrad: 05 februari 2024
Ett blad med orangea fläckar, foto.

Träd och patogener interagerar på flera olika nivåer, från landskap och skogar till molekylär nivå. Vi studerar båda resistensmekanismer i träd och patogenicitetfaktorer i patogener.

På populationsnivå försöker vi förstå hur resistens mot sjukdomar bibehålls i värdträdet och hur vi kan öka andelen motståndskraftiga träd i framtidens skogar. På molekylär nivå studerar vi inducerad respons, t.ex. i signalvägar och i produktionen av sekundär metaboliter. Vi använder den senaste spjutspetstekniken och genomik för att leta efter patogenicitetsfaktorer i svampar.

En viktig del av vårt arbete är baserad på genetiska analyser såsom sökningar efter Quantitative Trait Loci (QTL) och kartläggning av gener för resistens och patogenicitet. Vi utför även en kartläggning av hela genomet för rottickan (Heterobasidion annosum). Kandidatgener testas med molekylära tekniker t.ex. knock out, knock-down och överuttrycksstudier.

Samarbeten

Vi samarbetar med ett antal personer både vid andra institutioner inom SLU men även vid andra universitet och forskningsinstitut. Du hittar några av våra nuvarande samarbetspartners vid Kungliga Tekniska högskolan, Helsingfors universitet, Skogforsk, Norsk institutt for skog og landskap och vid SLU, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, liksom på Institutionen för molekylära vetenskaper.

Spara


Kontaktinformation

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07