Kryptogamer och naturvård

Senast ändrad: 05 februari 2024
En grön lav på grov bark. Foto.

Välkommen till en spännande kurs om lavar, mossor och svampar! Kursen kryptogamer och naturvård är fokuserad på kryptogamer (lavar, mossor och storsvampar) och deras bevarande. Den är populär och många som arbetar med naturvård har redan gått den.

Kryptogamer används mycket inom praktisk naturvård i Sverige och många andra länder. De finns till exempel arter som kan användas som indikatorer för områden med speciella naturvärden. Många arter kan vi utnyttja i samband med miljöövervakning.

Praktisk kunskap

Med denna kurs får du:

  • En aktuell översikt och fördjupad inblick i hur kryptogamer (storsvampar, mossor och lavar) används inom praktisk naturvård.
  • En inblick i kryptogamarter vilka används som indikatorer för miljöer med höga naturvärden liksom exempel på arter vilka används vid miljöövervakning.
  • Uppleva rödlistade kryptogamer i fält som aspfjädermossa, doftskinn och almlav.
  • En presentation av aktuell naturvårdsinriktad forskning om kryptogamer.
  • Kunskap om kryptogamers biologi och vilken skötsel eller andra åtgärder som gynnar eller missgynnar dem.
  • Genomföra ett projektarbete om naturvårdsintressanta kryptogamer.

Besök artrika miljöer

Under kursen träffas vi vid tre tillfällen, vardera under tre dagar för att besöka miljöer med många naturvårdsintressanta kryptogamer. Vi kan lova att du får se många intressanta, vackra och användbara arter!

Kursledare för denna kurs är Mari Jönsson som naturvårdsforskare på Artdatabanken med lavar och vedsvampar som specialitet. Lavforskare Göran Thor som var kursledare för denna framgångsrika kurs 1999-2020 kommer att medverka.

Fakta:

Kursen är upplagd med tre obligatoriska träffar, ett projektarbete och med egna självstudier av litteratur. Man bekostar själv resor till och från träffar liksom kost och logi. Mari Jönsson (Mari.Jonsson@slu.se) är kursledare. Medverkar gör bland annat Göran Thor och Anders Dahlberg från SLU. För godkända kurs krävs närvaro vid de obligatoriska träffarna, godkänd hemtentamen, godkänt projektarbete.

Kursperiod: 2024.09.02 - 2025.03.24
Förkunskapskrav: 60 p biologi inklusive 7.5 hp botanik och 7.5 hp ekologi
Språk: Engelska
Antal poäng: 15 hp

Schema Kryptogamer och naturvård 2023-24

Anmälan

Anmälan till kurserna sker genom antagning.se

Kurskoder och mer information om kurserna finns i SLU:s kurskatalog.