Rutiner och ansvarsfördelning för doktorandutbildningen

Senast ändrad: 05 februari 2024
En hand hanterar en petriskål, foto.

Här hittar du information om vilka rutiner och vilken ansvarsfördelning som gäller för doktorandutbildning på institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi.

Institutionen sorterar under både S och NJ-fakulteten. Vi brukar ha 15-20 doktorander som sorterar under båda fakulteten. Vi försöker hanterar utbildningskrav på doktorander oavsett fakultet på samma sätt. Därför är den rekommenderade mängden kurser för institutionens doktorander 45hp. 

Forskarutbildningsämne på S fakulteten: Biologi

Forskarutbildningsämnen på NJ-fakulteten: Biologi, Biologi med inriktning Ekologi, Biologi med inriktning Växtpatologi och Mikrobiologi.

Ansvarsfördelning

Prefekt

Nils Högberg

Huvudansvarig för institutionens forskarutbildning, ansvara t ex för att godkänna och skriva under ansökning för antagning till utbildningen och uppföljningen av individuell studieplaner.        

Studierektor för forskarutbildningen

Karina Clemmensen

Ansvarar för årlig uppföljning och arkivering (analog och digital) av individuell studieplan, närvaro vid uppföljning av halvtidsseminarium och arrangerandet av institutionens årliga doktoranddag, årligt utvecklingssamtal med alla doktorander. Bistå handledare och doktorander om det uppkommer frågor som de inte kan lösa själva.

Administration

Ansvarar för uppdatering av aktiviteter i LADOK, löneökning enligt doktorandlönestegen.

Handledare (huvudhandledare tillsammans med handledargrupp)

Ansvarar för antagning, inkl. rekrytering, intervju, inskickning av blanketter etc.

Ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet, för att innehållet i planer, vetenskapliga arbeten och såväl formell som informell forskarutbildning mm är väl anpassat till ämnets utbildningstradition och avhandlingsarbetets karaktär. Skall verka för att den individuella utbildningen anpassas till doktorandens behov och för att hen ska uppfylla utbildningens krav. Godkänna eventuella kursmoment vid behov.

Ansvarar gemensamt med doktoranden för:

 1. att gå igenom och formulera forskarutbildningens examensmål,
 2. att kontinuerligt diskutera och följa upp utbildningens utveckling och anpassa planeringen därefter och
 3. att planeringen dokumenteras i den årligt reviderade IPS.

Huvudhandledare, i samråd med övrig handledargrupp, ansvarar för att bedöma om doktoranden har nått examensmålen och att avhandlingen är av inom disciplinen erkänt god vetenskaplig kvalitet.

Doktorand

Ansvarar för att genomföra sin forskningsutbildning på det sätt som överenskommits med handledare.

Ansvarar för att:

 1. regelbundna handledarmöten kommer till stånd, 
 2. rapportering av genomgångna kurser till Erica för inrapportering till LADOK, 
 3. årlig uppdatering av den individuella studieplanen,
 4. medverka aktivt på institutionens doktoranddag,
 5. ge presentation i institutionens seminarieserie,
 6. delta i seminarieserier, journal clubs etc.

Ansvarar gemensamt med handledare för att gå igenom och formulera:

 1. forskarutbildningens examensmål,
 2. att kontinuerligt diskutera och följa upp utbildningens utveckling och anpassa planeringen därefter och
 3. att planeringen dokumenteras i den årligt reviderade IPS.

Vara bekant med och använda SLU:s samlade och utförliga information för doktorander.

Viktiga punkter

 • Introduktionsuppsats under första året: Ansvarig doktorand tillsammans med handledare (har enbart skett sporadiskt).
 • Revision av preliminär individuell studieplan inom 3 månader och därefter 1 gång per år (signerad av doktorand, handledare och prefekt). Rapporteras till Anders för arkivering som rapporterar för Erica för lönehöjning.
 • Aktiv årlig medverkan i doktoranddag av doktorand (presentation och diskussion) och handledare (diskussion).
 • “Broad Knowledge Seminar”; institutionsinitiativ som Katarina Ihrmark ansvarar för. Skall genomföras av doktorand under år 4 (detta kan komma att ändras till år 3).
 • Doktorand ansvarar för allt som har med produktion, tryckning och spikning av avhandling, med bistånd från institutionen.
 • Handledare ansvarar för planering av disputationen; opponent, betygskommitté och kontakter med berörd fakultet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karina Engelbrecht Clemmensen
Universitetslektor, Studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
karina.clemmensen@slu.se, 018-67 18 74