Om skogsekonomi

Senast ändrad: 15 maj 2020

Vid Institutionen för skogsekonomi bedrivs undervisning och forskning. 

Dessutom har institutionen det redaktionella ansvaret för tidskriften Journal of Forest Economics.  

Institutionen är också en aktiv partner i centrumbildningen CERE. Vid institutionen finns också sekretariatet för Forest Bioeconomy Network, ForBioeconomy, ett EFI forskningsnätverk.

Utbildning

Institutionen ansvarar för undervisning på både grundläggande och avancerad nivå inom Jägmästarutbildningen, totalt ca 40 hp. Undervisingen är främst inom ekonomi; nationalekonomi, företagsekonomi,  och skogspolitik. Varje år handleder också medarbetare på institutionen ett antal kandidat- och mastersarbeten. 

Institutionen undervisar också inom forskarutbildningen med ett utbrett urval av kurser som ges varje eller vartannat år. Kurspaktetet utgörs av generella ämneskurser i ekonomi och specifika metodkurser. För mer information se Forskarutbildning

Forskning

Forskning inom institutionen bedrivs inom såväl nationalekonomi, skogsekonomi som skogspolitik. En stor del ägnas åt traditionella skogsskötselproblem, dvs. frågor som handlar om att få bästa möjliga ekonomiska utbyte av skogsbruket. Ett annat område som rör skogen som naturresurs är värdering av icke-marknadsprissatta nyttigheter (exv. vilt och miljö). Ett tredje område behandlar skogens roll i den nationella och internationella ekonomin, och där en speciell forskningsnisch utgörs av området skogspolitik. För mer information se Forskning.

Samverkan

CERE

Centre for Environmental and Resource Economics är ett inter-disciplinärt forskningscenter inom miljö- och naturresursekonomi och är ett samarbete mellan Sverige lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Mer information finns på CEREs hemsida

ForBioeconomy

Forest Bioeconomy Network är ett EFI (European Forest Institute) forskningsnätverk inom bioekonomi med särskilt fokus på skog. ForBioeconomy underlättar samarbeten, anordnar olika aktiviteter och arbetar upp en kunskapsbank inom bioekonomi och skog. Nätverket är öppet för nya medlemmar som vill bidra med tid, kunskap eller medel. Koordinator är Camilla Widmark, camilla.widmark@efi.int och kommunikatör Mona Bonta Bergman, mona.bonta.bergman@efi.int.

Journal of Forest Economics (JFE)

Tidskriften grundades av prof. Sören Wibe och utkom med sitt första nummer 1995. Tidskriften utkommer med 4 nummer varje år och publiceras av Now publishers. Tidskriften har starkt bidragit till att institutionen idag samarbetar med skogsekonomer från alla världsdelar. Redaktörer för tidskriften är Prof. Runar Brännlund (Umeå Universitet) och Prof. Peichen Gong (SLU, Skogsekonomi). 


Kontaktinformation