Lika villkor

Senast ändrad: 03 juli 2019

Lika villkorsfrågor är särskilt viktiga för institutionen eftersom vi präglas av en internationell miljö med medarbetare från många olika länder.

Det är därför viktigt för oss att alla behandlas lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Vi har en egen lika villkorsplan som bygger på Skogsvetenskapliga fakultetens

Vårt arbete utförs till stor del på engelska och vi erbjuder våra medarbetare möjligheten att lära sig svenska. 


Kontaktinformation