Forskning och forskningsområden

Senast ändrad: 21 maj 2024

Att hushålla med knappa resurser är en vanlig definition av ekonomi. Forskningsämnet ekonomi delas vanligen upp i företags- och nationalekonomi. Vår forskning rör båda dessa akademiska discipliner inom områdena: naturresursekonomi, bioekonomi, skogsindustriell ekonomi och skogsekonomi och politik. Forskning bedrivs vid institutionens båda orter, Umeå och Uppsala, där Uppsalas fokus främst är inom området skogsindustriell ekonomi medan forskningen inom övriga ämnen främst bedrivs i Umeå.

Bioekonomi

Forskningsområdet omfattar den del av samhällsekonomin som är baserad på biomassa eller bioteknik. En biobaserad ekonomi till hänvisar ofta till en framtid där fossila bränslen och material ersätts med biobaserade. Syftet är att minska klimatpåverkan och minska användningen av ej förnybara resurser. Samtidigt ska ekosystemets tjänster till mänskligheten optimeras och bidra aktivt till utvecklingen av ekonomin. Hållbarhetskriterierna och hur naturresurser ska hushållas är central inom bioekonomi-området. Klassiska exempel på sektorer som omfattas av bioekonomi-forskning och utveckling är jord- och skogsbruk, skogsindustrier, kemi- och energisektorer.

Det är inte ovanligt att ordet cirkulär förekommer tillsammans med bioekonomi. Begreppet cirkulär ekonomi handlar om att återanvända en resurs, förnybar eller icke förnybar, så många gånger som möjligt samt att minska avfallet. De båda begreppen är alltså inte detsamma men de överlappar och samlingsbegreppet cirkulär bioekonomi kan definieras som skärningen mellan bioekonomi och cirkulär ekonomi. I en cirkulär bioekonomi handlar det i stort om att öka effektiviteten vid användning av resurser, reducera avfall och anpassa och hantera klimateffekter.

Skogsekonomi och politk

Skogsekonomi studerar skogshushållning i syfte att uppnå de största hållbara nettovärdena för samhället. Skogen producerar ett flertal värden om sträcker sig från allt från produktion till rekreation och kolbindning. Vår forskning tar hänsyn till materiella och immateriella konsekvenser av hushållning av skogsresursen, inklusive bevarande, för att jämföra olika markanvändningar. Genom att undersöka avvägningar i resultat, inklusive konsekvenser för markägarna, industrin och samhället som helhet, bidrar skogsekonomisk forskning till att vägleda markförvaltning, resursutnyttjande och offentligt beslutsfattande.

Vår forskning inom skogspolitik fokuserar på institutioner, äganderätt och styrmedel för att reglera skogsresursen och styra beslutsfattandet mot en hållbar biobaserad ekonomi. Fokus ligger främst på europeiska och svenska förhållanden.

Skogsindustriell ekonomi

Industriell ekonomisk forskning fokuserar på den träbaserade värdekedjan som en del av en hållbar bioekonomi. Vår forskning omfattar både produkt- och serviceproduktion med en sk. trippel bottom line förståelse av global konkurrens. Vi är särskilt intresserade av resurs- och beslutshantering, innovation på produkt-, process- och systemnivå samt etiska aspekter av företagsbeteende (Corporate Social Responsibility, CSR).

Mycket av vår forskning sker i samarbete med industriella och akademiska partners. Vi är angelägna om att ge relevant input till de hållbara utvecklingsprocesserna i samhället, allt från företags- och konsumentbeteende, till icke-statliga och politiska institutioners roll. Vår forskningsproduktion kommuniceras via olika kanaler såsom undervisning, rådgivning, industriella rapporter och akademisk produktion.

Naturresursekonomi

Forskningen inom detta fält sker främst inom två områden: ekonomin kring grön el och förstå processen kring beslutsfattande och hur det relaterar till resurs och miljöfrågor. Energiforskning tar upp många aktuella frågor som är relevanta ur både en svensk och europeisk kontext. Fokus ligger på hur vi får en god tillgång på grön el, hur den framtida elmarknaden ska se ut, förstå hur konsumenternas beteende när det kommer till el kan interagera med marknaden för grön el och hur energi, skog och klimat möts.

Vår forskning utforskar beslutprocesser inom en resurskontext. Hur gör människor sina val? Hur ska nomadiska bönder klara omställningar? Och många andra frågor som är relaterade till resurser som beslutsfattare behöver hantera. Forskningsgruppen ligger i framkant vad gäller att förstå hur resurser används men även hur de borde användas.   


Kontaktinformation