Studentarbeten

Senast ändrad: 03 juli 2023

Alla studentarbeten finns tillgängliga vid SLU biblioteket och Epsilon. Se nedan för en lista över de 30 senaste studentarbeten som skrivits vid institutionen.

 • Investering i skogsbilvägar

  Skogsbilvägar är en förutsättning för att bedriva dagens skogsbruk eftersom transportkostnaden i terräng är ca 50 ggr högre än motsvarande sträcka på väg med lastbil (Filipsson & Grahn 1999). I Sverige finns ungefär 469 200 km enskild väg.Trots det upplever Skogsstyrelsen (2022) att det finns en kunskapsbrist vad gäller nybyggnation, upprustning och underhåll av skogsbilvägar inom skogssektorn. Syftet med rapporten är att få en bättre förståelse för investeringar i skogsbilvägar inom det...

  Publicerad: 2023-07-05T06:17:39Z
 • Marketing of meat alternatives

  As climate change and its consequences like global warming are becoming more pressing issues in society, people are trying to find alternatives to create a more sustainable future. One approach to mitigating the negative impacts is to reduce meat consumption (Ladyzhets, 2022). Due to the growing awareness of environmental problems alterative products to meat have gained traction over the past decades. With a new market and products also come new challenges for producers to stand out and to...

  Publicerad: 2023-07-04T05:52:48Z
 • Kommunikation och klimatpåverkan vid nybyggnation i Sverige

  Studiens syfte är att kartlägga hållbarhetskommunikation angående materialval kopplade till de nyligen införda kraven på klimatdeklaration vid nybyggnation i Sverige. Studiens fokus ligger på att jämföra kommunikation från myndighetenBoverket samt företag som producerar byggnadsmaterial. Som bakgrund undersöks hur lagen kring klimatdeklarationer för nybyggnationer tagits fram. Lagen värderar olika materialval i livscykelanalyser och beräknar då mängden utsläppt växthusgas per kvadratmeter...

  Publicerad: 2023-06-27T08:45:45Z
 • Skogssektorns anpassning till EU taxonomin

  Klimatförändringen prioriteras högt av EU och EU har tagit fram flera strategier och åtgärdspaketet för att begränsa klimatförändringen och uppnå klimatneutralitet till 2050. I takt med en förändrad EU politik ställs det högre krav och förväntningar på företag att ta sitt ansvar i klimatfrågorna. Som en del av åtgärdspaketet ”EU:s gröna giv” trädde EU taxonomiförordningen kraft 2020. EU taxonomin är ett klassificeringssystem för att hjälpa investerare att avgöra vilka verksamheter som är...

  Publicerad: 2023-06-21T08:02:28Z
 • Local food networks - value creation and the role of the producer

  The rise of interest in local food has given rise to many new forms of food supply chains, socalled Alternative food networks. One such network is the Facebook-based REKO, whereconsumers can purchase food products directly from the producers without intermediaries. This has also given rise to new forms of values regarding food. The vulnerability of the Swedish food system and the government's wish to strengthen it has put the producers of REKO in an exciting position. It begs the question of...

  Publicerad: 2023-06-20T10:11:01Z
 • Private label effect on small producer business development

  There is an unstable environment surrounding us today with varying interest rates, increased commodity and energy prices. With price increases in many areas at the same time there has been a successively decrease in people’s private budget. With less money to spend, the hunt for low-price products in food retail has increased. At the same time, private label products in food retail have increased rapidly, now being 29% of the total assortment in food retail (SCB, 2021). To help consumers in...

  Publicerad: 2023-06-16T07:45:41Z
 • Ökad kolsänka i den svenska skogen

  Dagens klimatpolitik står inför stora förändringar då den går mot att breddas. Åtgärder för att öka upptag av koldioxid från atmosfären blir alltmer väsentligt för att nå 1,5 graders-målet och klimatneutralitet till 2050. Skogen kommer därmed att spela en allt större roll och att använda skogen som en kolsänka kan följaktligen komma att ha en stor betydelse i framtida klimatpolicy. Detta leder således till allt större påtryckningar på skogens roll i klimatpolitiken.Åtgärder för att öka...

  Publicerad: 2023-06-16T07:39:32Z
 • No pay, no care?

  The creation of the 2005 Millennium Ecosystem Assessment was not only a key moment to define concepts such as ecosystem services (ES) and payment for ecosystem services (PES), but also to highlight the existing link between human well-being and ecosystems. As the world's population increased, so did the demand for ES. However, by 1990, 24% of the world's land area had been converted to agricultural land, reducing ES by two-thirds. In response, PES was introduced to provide monetary incentives...

  Publicerad: 2023-06-16T06:48:08Z
 • Bankens roll vid generationsskifte av skogsfastigheter

  Sveriges totala landareal består av cirka 28 miljoner hektar skogsmark. Tillsammans äger cirka 311 000 privata skogsägare drygt 50 procent av den svenska skogsarealen. Ägarbyten bland dessa skogsfastigheter sker kontinuerligt. Dessa ägarbyten sker oftast inom familjen, genom ett generationsskifte där allt som oftast tre intressenter uppstår: överlåtare, övertagare och syskon eller annan släkting som ska kompenseras. Generationsskiften är en stor och komplicerad process där många aspekter...

  Publicerad: 2023-06-16T06:33:43Z
 • Klimatkompensering i svenska skogar

  Klimatet på jorden har förändrats sedan 1900-talet på grund av koldioxidförbränning, markanvändning och skogsavverkning. För att motverka klimatförändringar trädde Kyotoprotokollet i kraft 2005 och sedan Parisavtalet 2015. Till följd av detta uppkom utsläppshandel, kolkrediter och kolskogsbruk.Denna uppsats syftar till att undersöka lönsamheten av klimatkompensation genom att jämföra de två skogsskötselmetoderna kolmaximering och business-as-usual- på två fastigheter i södra och norra...

  Publicerad: 2023-06-14T10:08:36Z
 • Skogens produkter och dess rykte

  Klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan kopplat till skogsnäringen har gett upphov till en del av skogsdebatten, där mål kring bioekonomi ligger i konflikt medatt avsätta mer skog till förmån för biologisk mångfald. Förnybara produkter tillverkade av skoglig råvara har en roll i denna debatt, och är idag ett kontroversielltämne. Då olika målsättningar redan idag ligger i konflikt med varandra i ett ständigt växande samhälle uppstår problem. Vad ska skogen användas till? Ska...

  Publicerad: 2023-06-14T07:44:33Z
 • Sambandet mellan koldioxidutsläpp och nyckeltal

  Företag publicerar årligen hållbarhetsrapporter för att redovisa sina hållbarhetsresultat. För att skapa legitimitet för sina hållbarhetsrapporter väljer en del företag att följa ett standardiserat ramverk utvecklat av organisationen Global Reporting Initiative (GRI) och för rapportering av växthusgaser följs Greenhouse Gas (GHG) protokollet. Syftet med uppsatsen är att titta om det finns en koppling mellan det rapporterade hållbarhetsresultat gällande koldioxidutsläpp och det ekonomiska...

  Publicerad: 2023-06-09T05:59:39Z
 • Snitselfri planering för precisionsskogsbruk

  Framtida traktplanering av digitaliserad karaktär kommer förhoppningsvis kunna spara både tid och pengar för företag. Utvecklingen mot ett skogsbruk med högre digitaliseringsgrad benämns ofta precisionsskogsbruk. I stället för att traktplaneraren går ut i skogen för att sätta ut snitselband kommer de sätta ut koordinater. GNSS-mottagare monteras på skördare och skotare som ett effektivt hjälpmedel att lokalisera trädens position. Eftersom traktplanerare ändå måste ge sig ut i skogen och sätta...

  Publicerad: 2023-06-08T08:33:04Z
 • Skoglig certifiering, inverkan på företag och skogsägarföreningar

  Det svenska skogsbruket har under senaste åren blivit inriktat mot en breddad syn på hållbarhet genom en rad lagförändringar som ställer krav på skogsägare. Skogsägare kan genom skogscertifieringsorganisationerna FSC och PEFC certifiera sig och visa att markägaren ställer högre krav på sitt skogsbruk än vad lagen kräver.Studiens syfte är att undersöka hur stora skogliga aktörer motiverar lönsamheten i skogscertifiering. För att uppnå studiens syfte har kvalitativa intervjuer med respondenter...

  Publicerad: 2023-06-05T08:14:15Z
 • Granbarkborrens inverkan på skogsfastigheters värdering

  Under de senaste åren har förekomsten av granbarkborren stigit. Detta beror på en ökad mängd substrat som finns tillgängliga för granbarkborren, det huvudsakliga substratet för arten är gran. Angreppen sker i de flesta fall på granar vars vitalitet är nedsatt på grund av exempelvis värme och solexponering. Med en ökad risk för angrepp och spridning av granbarkborren kan en fastighets avkastningsvärde riskera att sjunka då grantimret inte har samma värde efter ett angrepp.Syftet med denna...

  Publicerad: 2023-06-05T07:50:52Z
 • Att bryta barriärer

  Med ett allt mer heterogent samhälle till följd av globalisering och migration har det lagts ett större fokus på att universiteten ska jobba med att integrera och rekry-tera underrepresenterade grupper. Inom Sverige är det idag stora klyftor mellan vilka personer som väljer att studera vidare till högre utbildningar och individers förutsättningar samt bakgrund har en stor påverkan i detta vägval. Det leder till att universitet har åtskilliga utmaningar att hantera. Hur ska de...

  Publicerad: 2023-06-05T07:28:31Z
 • Lönsamhet i skogsmarksgödsling för privata markägare i norra Sverige

  Idag involveras åtskilliga sektorer inom bioekonomin med skogsråvaran som bas, bland annat sektorer inom textilier, konstruktion, biopharma och kemikalier. Den globala efterfrågan på skogsråvaran är hög. Efterfrågan bemöts av minskat utbud av skogsråvaran med anledning av att skogsmark konverteras till jordbruksmark alternativt urbana områden. Det krävs därav att mer träråvara produceras på mindre areal och detta kan göras med produktionshöjande åtgärder. I denna studie läggs fokus på den...

  Publicerad: 2023-02-21T08:23:02Z
 • Hållbarhetscertifiering

  En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. Globalt står byggbranschen för 30–40 procent av den primära energiförbrukningen och utsläpp av växthusgaser. Förväntningarna är höga från intressenter att företag ska ta ansvar för hållbar utveckling. Företag som på ett pålitligt sätt kommunicerar...

  Publicerad: 2023-02-06T11:29:37Z
 • Fire insurance in Sweden from an individual owner’s perspective

  Forest insurance is seen as a management tool for preventing losses in a business. 48 percent of the forest landscape are owned by Individual owners (IO´s) and are divided into 222 000 user units. A large share of them are insured today.The aim of this thesis is to answer these questions: 1) Based on the burnt area for the past 24 years, when is it profitable, with factors from climate change and past trends of fire, to acquire forest fire insurance? 2) Based on the burnt area in the past 24...

  Publicerad: 2023-01-09T09:48:38Z
 • Hyggesfritt skogsbruk

  Sveriges skogsbrukshistoria präglas av innovation och förändringar på stor skala. 1800 talets dimensionsavverkningar övergick till 1900 talets industrialiserade skogsbruk. Möjligtvis är det 2000 talet som kommer präglas av det hyggesfria skogsbruket. Intresset för skog, skogsbruk och skogsbruksmetoder har ökat exponentiellt de senaste årtiondena. Med en ökad uppmärksamhet från media växer det fram ett ökat intresse bland skogsbrukare och skogsnyttjare att undersöka möjligheten att bruka...

  Publicerad: 2022-12-08T09:07:57Z
 • Attitydstudie kring avsättningar och kolinlagring

  Sverige är till 69 % av landarealen täckt av skogsmark som ska räcka till många olika nyttor. Det finns delade meningar hur skogen ska brukas och på vilket sätt skogen bäst bidrar till både miljöändamål och klimatnytta. Detta i form av bland annat biologisk mångfald och kolinlagring.Denna uppsats behandlar attityder hos ett urval av privata enskilda skogsägare rörande olika avsättningar som finns idag och nya styrmedel kring kolinlagring. Ämnet ansågs intressant då cirka hälften av...

  Publicerad: 2022-12-06T11:37:03Z
 • Lönsamhet i småskalig kraftvärmeproduktion

  Med tanke på energipriser, miljö- och klimatpolitik samt förändringar i råvarupriser den senaste tiden har småskalig kraftvärme av olika varianter blivit alltmer intressanta. Småskalig kraftvärme och egenproducerad energi kan vara metoder som möjliggör att miljömål som Sverige och världen uppnås.Syftet med denna studie är att beräkna lönsamheten för ett kraftvärmeverk samt belysa potentiella motiv för investering av ett kraftvärmeverk. Studien har gjorts som en fallstudie av ett specifikt...

  Publicerad: 2022-10-19T07:22:55Z
 • Adhesives for the future

  Wood products have the potential to receive an even more important role in the future. They can substitute non-renewable materials and products, and thereby contribute to mitigating climate change. This is something that specifically applies to the construction sector, where there already today are a wide range of wood-based materials and wood composites used in the building process. Adhesives are part of the manufacturing of many of the wood composites and the biggest market for...

  Publicerad: 2022-10-14T10:34:14Z
 • Lärkens framtid i svensk förädlingsindustri

  Val av trädslag vid skogsföryngring kan ha en stor inverkan på skogsägandets lönsamhet då olika trädslag har olika egenskaper och preferenser gällande exempelvis jordmån och klimat. Felaktiga val av trädarter kan också leda till skador på grund av storm, brand och biotiska skadegörare. Det är således av nytta för intressenterna inom skogsbruket att undersöka alternativa brukningssätt för att minska sina kostnader relaterade till dessa faktorer.Lärken är ett trädslag som är relativt nytt och...

  Publicerad: 2022-10-13T08:33:20Z
 • Service dominant logic for actor-to-actor co-creation of value and...

  Shifts to less energy intensive diets based on plant protein are necessary to meet the food demands of 2050. High protein crops such as legumes are a solution that confers farm-level and societal benefits. However, Sweden lacks the physical, societal, and political infrastructure needed for improved production and consumption. Currently, several market-facing, public and private institutions are acting to innovate and collaborate to develop new products, networks, and systems for market...

  Publicerad: 2022-07-14T11:23:45Z
 • Low scores, high standards- a case study on Coop’s sustainability declaration

  The earth's ecosystems are changing due to human activities, and it is urgent that we transform our way of living to avoid further negative effects on climate change. Food production has the single biggest impact on global environmental changes, since 21-37% of the world's total greenhouse gas emissions comes from the agricultural systems. Sweden is highly dependent on imports for its food supply which makes it sensitive for external pressures and global events. Retail chains are today the...

  Publicerad: 2022-07-13T06:32:42Z
 • Market development for multi-story wood construction

  The multi-story wood construction industry has been on the rise in the past decades because of new regulations making it legal in Sweden and Finland. Politicians have been suggesting more wood materials in buildings because of the positive environmental impact when wood stores carbon dioxide. Concrete is still the most used material in buildings and many developers have a poor perception of wood. The aim of this project was to analyze the wood construction industry in Sweden and Finland. More...

  Publicerad: 2022-07-12T11:04:52Z
 • The forest sector’s adaptation

  There is a global concern that there isn’t enough being done within forestry to ensure a circular economy where climate change is mitigated, and ecosystems are strengthened. Therefore, a significant amount of sustainability initiatives on forests are taking place around the world to ensure that forests are used in a way that it supports the sustainability development. There are both policy initiatives and market initiatives taking place directed towards forest sectors, such as the...

  Publicerad: 2022-06-29T10:24:48Z
 • I'll have what he's having

  In Sweden, women own half as much as men, in the agricultural sector only 18% of business owners are women. Women tend to be viewed as more risk-averse than men by bank officials. Research has shown that young entrepreneurs are described differently depending on their genders. Women are described as young and inexperienced while men are described as young and promising.This research has focused on one bank and how the employees within the agricultural and forestry sectors work to decrease the...

  Publicerad: 2022-06-29T08:03:18Z
 • Processeffektivisering vid hyvling

  En stor del av Sveriges yta är täckt av skog och den har en viktig roll i Sveriges ekonomi. Under 2020 bidrog skogssektorn med ett exportvärde på 145 miljarder kronor och sektorn sysselsätter 115 000 människor årligen. Industrin har dock haft svårt att nå god lönsamhet under åren. Utveckling och förbättringar av värdekedjor är viktigt i ett led att nå ökad lönsamhet, där ständiga kostnadseffektiviseringar och ökad produktivitet är centrala.Effektiva leverantörskedjor ses som en viktig del för...

  Publicerad: 2022-03-10T09:28:30Z

Kontaktinformation