Rätt åtgärd på rätt plats

Senast ändrad: 23 oktober 2023
Norrströms avrinningsområde. Karta.

Kartberättelser för Norrströms (med Mälaren och Hjälmaren) och Himleåns avrinningsområden som visar data som kan användas i arbetet med att minska näringsläckage från jordbruksmark.

Bakgrund

Näringsämnen som läcker från jordbruket bidrar till övergödning av våra sjöar, vattendrag och hav. Vilka åtgärder som krävs, och hur effektiva olika åtgärder är, beror till stor del på de lokala förutsättningarna. Inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters har forskare på SLU arbetat med modeller och beräkningar för att underlätta åtgärdsarbetet. Resultaten kan användas av till exempel åtgärdssamordnare, rådgivare, vattenstrateger och andra som arbetar för bättre vatten på länsstyrelser, kommuner och vattenvårdsförbund.

Resultat

Data och visualiseringar av lokala förhållanden har sammanställts i en kartberättelse (storymap).

Här finns kartor och data för

Du kan själv zooma in på det område som du är intresserad av. Till varje karta/modellering finns en kort beskrivning och förslag på hur materialet kan användas för att diskutera och planera åtgärder – till exempel tillsammans med markägare.

Med hjälp av kartorna kan du:

  • synliggöra vattenvägar (diken, dränering, avledning)
  • bedöma risker för ytavrinning och erosion
  • ta del av beräknade transporten av näringsämnen i landskapet
  • ta del av beräknade våtmarkers potential för att minska övergödningen
  • identifiera områden som riskerar att drabbas av översvämningar.  

Rich Waters logotyp. Illustration.