Rich Waters - ett LifeIP-projekt

Senast ändrad: 28 april 2023
Rich Waters logotyp. Illustration.

Rich Waters är ett EU-projekt som koordineras av Norra Östersjöns vattendistrikt med syfta förbättra vattenmiljön, främst i vattnet som rinner till Mälaren.

Bakgrund

Rich Waters syftar till att förbättra vattenmiljön, främst i vattnet som rinner till Mälaren. De vattenmilöfrågor som omfattas är övergödning, miljögifter och fria vandringsvägar för fisk. Man ska också förbättra förvaltningen av vattenresurserna.

Rich Waters är ett EU-projekt som koordineras av Norra Östersjöns vattendistrikt.

Rich Waters vid institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö bidrar med

  • beslutsunderlag för åtgärder mot fosforförluster från åkermark baserat på modellering av hot spots för erosion
  • åtgärder mot internbelastning a fosfor från sjösediment
  • uppföljning av åtgärder mot näringsläckage genom högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer
  • källfördelningsmodellering.

Sensorerna används inom Rich Waters bland annat för att mäta reningen i Gottsunda dagvattenpark.

Rätt åtgärd på rätt plats är en en kartberättelse för Norrströms avrinningsområde som visar data som kan användas i arbetet med att minska näringsläckage från jordbruksmark.

Mer information

Läs mer om Rich Waters på projektets webbplats. Där finns det också särskilda artiklar om en del av arbetet som institutionen för vatten och miljö bidragit med: