Rich Waters - ett LifeIP-projekt

Senast ändrad: 21 april 2021
Logotyp för Rich Waters, illustration.

Rich Waters är ett EU-projekt som koordineras av Norra Östersjöns vattendistrikt med syfta förbättra vattenmiljön, främst i vattnet som rinner till Mälaren.

De vattenmilöfrågor som omfattas är övergödning, miljögifter och fria vandringsvägar för fisk. Man ska också förbättra förvaltningen av vattenresurserna.

Institutionen för vatten och miljö bidrar med

  • beslutsunderlag för åtgärder mot fosforförluster från åkermark baserat på modellering av hot spots för erosion
  • åtgärder mot internbelastning a fosfor från sjösediment
  • uppföljning av åtgärder mot näringsläckage genom högfrekventa mätningar av vattenkvalitet med sensorer
  • källfördelningsmodellering.

Läs mer på Rich Waters på projektets webbplats. Där finns det också särskilda artiklar om en del av arbetet som institutionen för vatten och miljö bidragit med: