Kartor över dominerande markvegetationstyper i svensk skogsmark 1983-1987

Senast ändrad: 08 november 2021

I det boniteringssystem som används idag i Sverige utgör vegetationstyperna en viktig del, genom att de speglar markens bördighet. Således visar exempelvis örttyperna på goda markförhållanden medan lavtyper å andra sidan pekar på sämre.

Kartorna nedan har skapats genom sammanslagningar av de inventerade klasserna för markvegetationstyp enligt följande:

Markvegetationsklass   

Består av markvegetationstyperna 

Högörter Högört utan ris + Högört med ris
Lågörter Lågört utan ris + Lågört med ris

Mark utan fältskikt       

Mark utan fältskikt
Grästyper Bredbladig grästyp + smalbladig grästyp

Starr/fräkentyp

Starr/fräkentyp
Blåbärstyp Blåbärstyp

Övriga ristyper

Lingontyp + Kråkbär/ljungtyp + Fattigristyp
Lavtyper Lavrik typ + Lavtyp

.

Karta över dominerande markvegetationsklass

Kartan nedan visar vilken markvegetationsklass som har störst dominans inom ett område, samt även styrkan i dominansgrad. Således markerar mörk nyans i resp. klass stark dominans.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen Högörter

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen högörter, som utgörs av markvegetationstyperna högört utan ris samt högört med ris.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Blandskog med ormbunkar, foto.

Exempel på hur markvegetations-typen högört kan se ut.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen Lågörter

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen lågörter, som utgörs av markvegetationstyperna lågört utan ris samt lågört med ris.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Trädstammar med fluffig, grön markvegetation, foto.

Exempel på markvegetations-typen lågört.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen Grästyper

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen grästyper, som utgörs av markvegetationstyperna bredbladig grästyp och smalbladig grästyp.En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Barrskog med ormbunkar, foto.

Exempel på markvegetations-typen bredbladig grästyp.

Blandskog med gräs på marken, foto.

Exempel på markvegetations-typen smalbladig grästyp.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen Starr/fräkentyp

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen starr/fräkentyp.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Blandskog med fluffiga, gröna växter på marken, foto.

Exempel på hur markvegetations-typen starr/fräkentyp kan se ut.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen Blåbärstyp

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen blåbärstyp.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Barrskog med blåbärsris, foto.

Exempel på hur markvegetations-typen blåbärstyp kan se ut.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen övrigt ris

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen övriga ristyper, som utgörs av markvegetationstyperna lingontyp, kråkbär/ljungtyp och fattigristyp.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Tallskog med lingonris, foto.

Exempel på markvegetations-typen lingontyp.

Granskog med kråkbär på marken, foto.

Exempel på markvegetations-typen kråkbär/ljungtyp.

Trädstammar med små björkar och blommor, foto.

Exempel på markvegetations-typen fattigristyp.

Frekvenskarta över markvegetationsklassen Lavtyper

Frekvenskartan nedan visar hur stor andel av skogsmarksarealen som utgörs av markvegetationsklassen lavtyper, som utgörs av markvegetationstyperna lavrik typ, och lavtyp.


En Sverigekarta med markeringar i olika färger, illustration.

Tallskog med låga gröna växter, foto.

Exempel på hur markvegetations-typen lavrik typ kan se ut.

Tallskog med lavar på marken, foto.

Exempel på hur markvegetations-typen lavtyp kan se ut.