TRK-projektet (Transport, retention och källfördelning)

Senast ändrad: 03 januari 2011

SLU och SMHI beräknade på uppdrag av Naturvårdsverket transport, retention, källfördelning och belastningen på Östersjön och Västerhavet för år 2000. Resultaten utgick som ett underlag till HELCOM:s PLC4 (Pollution Load Compilation nr 4). Arbetet resulterade vidare i rutiner som nyttjas inte enbart för HELCOM utan också för annan internationell och nationell rapportering.

TRK-projektet slutredovisades 2002, men delar av materialet finns här kvar i något förändrad form för att säkra tillgången på under­liggande datamaterial och resultaten från projektet.

Via länkarna till höger finner du bland annat slutrapporten från projektet med metodbeskrivningar och resultat. Dessutom kan du via länkarna till höger hämta hem vissa resultat och underlag i tabellform som kan användas för andra utvärderingar av belastningen på havet. Datamaterialet från den senare PLC5-rapporteringen, som avser belastningen 2006, återfinns på SMED:s hemsida. I detta fall genomfördes även retentionsberäkningar för fosforbelastningen, vilket inte var möjligt till PLC4.

  
OBS! Projektet slutredovisades 2002, men materialet finns kvar i något förändrad form för att säkra tillgången på det underliggande datamaterialet och resultaten från projektet.

Då material från denna sida används vid rapportering inom andra samman­ställningar ska materialet hänvisas till TRK-projektet, på uppdrag av Naturvårdsverket, SLU och SMHI i samverkan.

 

Ett samarbete mellan:

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se