TRK-projektet (Transport, retention och källfördelning)

Senast ändrad: 29 november 2023

De historiska underlagsdata och resultaten från TRK-projektet (PLC4) tillgängliggörs här.

SLU och SMHI beräknade på uppdrag av Naturvårdsverket transport, retention, källfördelning och belastningen på Östersjön och Västerhavet för år 2000. Resultaten utgick som ett underlag till HELCOM:s PLC4 (Pollution Load Compilation nr 4). Arbetet resulterade vidare i rutiner som nyttjas inte enbart för HELCOM utan också för annan internationell och nationell rapportering.

TRK-projektet slutredovisades 2002, men delar av materialet finns här kvar i något förändrad form för att säkra tillgången på under­liggande datamaterial och resultaten från projektet.

Via länkarna nedan finner du bland annat slutrapporten från projektet med metodbeskrivningar och resultat. Dessutom kan du via länkarna hämta hem vissa resultat och underlag i tabellform som kan användas för andra utvärderingar av belastningen på havet. Datamaterialet från de senare PLC-rapporteringarna, återfinns på SMED Vattens webb. Från och med PLC5 genomfördes även retentionsberäkningar för fosforbelastningen, vilket inte var möjligt till PLC4.

OBS! TRK-projektet slutredovisades 2002, men materialet finns kvar i något förändrad form för att säkra tillgången på det underliggande datamaterialet och resultaten från projektet.

Då material från denna sida används vid rapportering inom andra samman­ställningar ska materialet hänvisas till TRK-projektet, på uppdrag av Naturvårdsverket, SLU och SMHI i samverkan.

Läs mer och hämta hem resultat

Rapporter

Slutrapport: Brandt, M. och Ejhed, H. 2002. TRK. Transport – Retention – Källfördelning. Belastning på havet. Naturvårdsverket rapport 5247.

Underlagsrapport över kväveläckaget från jordbruksmark: Johnsson, H. och Mårtensson, K., 2002. Kväveläckage från svensk åkermark – Beräkningar av normalutlakning för 1995 och 1999. Naturvårdsverket rapport 5248.

Tabeller med underlagsdata

Tabeller med resultat