Masterprogrammet Forest Bioeconomy

Senast ändrad: 01 mars 2022

Vill du vara med att förändra samhället nationellt och globalt till en mer hållbar cirkulär ekonomisk utveckling? Vi på skogsfakulteten hoppas att vi kan möjliggöra det för dig då vi planerar att starta programmet Forest Bioeconomy hösten 2024.

Bioekonomi syftar till att förändra samhället nationellt och globalt för att anpassas till en hållbar cirkulär ekonomisk utveckling. Delar av denna strukturella förändring handlar om att övergå från fossila råvaror till biobaserade råvaror. För att få till stånd den strukturella förändringen krävs också förändringar i företagsstyrning och arbetssätt, dvs management. Masterprogrammet Skoglig bioekonomi syftar till att utbilda experter som kan förstå, bidra till och utveckla denna förändring.  Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper och insikter om hållbarhet och cirkulär bioekonomi ur ett skogligt industriellt perspektiv i ljuset av samhällets utmaningar i övergången till en framtida biobaserad ekonomi. Den skogsindustriella sektorn spänner från bioråvara till färdig produkt inklusive cirkulära processer, och programmet anknyter till företagsekonomisk teori med starka tvärvetenskapliga inslag av bl.a. teknologi och policy. För att kunna arbeta med hållbara lösningar för skogsindustrin och andra aktörer i den framväxande bioekonomin krävs god kompetens inom såväl biobaserade/skogsindustriella verksamheter, företagsekonomi och ledarskap, där utveckling och innovationer för ett hållbart samhälle står i fokus.

Programmet är baserat på såväl interdisciplinära som transdisciplinära element med såväl internationellt som nationellt fokus. Under programmet får studenterna, bland annat med hjälp från företagsekonomiska teorier, en fördjupad kunskap om den skogsindustriella sektorn och dess produkter, processer och system, dess roll i bioekonomi och i hållbar utveckling.

Studenterna får också en insikt om hela den skogliga värdekedjan, produkter och industrier kopplade till skogliga råvaran och dess bidrag till utveckling av en hållbar cirkulär bioekonomi.

Masterprogrammet syftar till att utrusta studenterna med en förmåga att bidra till utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi där studenten lär sig att integrera hållbarhetsbedömningar vid utveckling av skogssektorns roll i bioekonomi, och att analysera, bedöma och hantera målkonflikter i företags- och konsumentkontext. Genom programmet tränas studentens förmåga att initiera, organisera och leda processer som syftar till att implementera hållbarhet, cirkuläritet och bioekonomi inom den skogliga industriella sektorn. Studenten utvecklar också ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt genom att kurser baseras på den senaste vetenskapliga utvecklingen med bas i olika ämnesområden (såsom teknologi, hållbar utveckling, och företagsekonomi). Dessutom utvecklar studenten en god förmåga att skapa samverkan med olika aktörer, såsom företag, myndigheter och organisationer genom interaktiva moment i kurserna, såsom fallstudier, externa föreläsningar, studiebesök och projektuppdrag med fokus på aktuell frågeställning.

Programmet vänder sig till studenter med en samhällsvetenskaplig bakgrund med ett starkt intresse för skogssektorn, hållbarhet och bioekonomi; och till studenter med naturvetenskaplig bakgrund med ett starkt intresse för bioekonomi och hållbarhetsfrågor.


Kontaktinformation