Ensilerad vass som foder till sinkor

Senast ändrad: 31 oktober 2023
Plastpåsar med klippt vass som ska analyseras. Foto.

Projektets syfte är att undersöka hur ensilerad vass fungerar som foder till sinlagda mjölkkor.

Vass är det dominerande växtslaget i sjöar, vattendrag och längs Sveriges kuster. Att skörda vass kan vara ett sätt att återta växtnäring och förbättra ekosystemen i dessa akvatiska miljöer. Ett sätt att återföra förlorad växtnäring till odlingssystemet är att använda den som foder till lantbrukets djur. Vass karaktäriseras av låg smältbarhet, och därmed lågt innehåll av tillgänglig energi, högt fiberinnehåll (NDF) och varierande råproteininnehåll. Hög NDF-halt och låg smältbarhet begränsar konsumtionen hos idisslare och har därmed stor inverkan på deras näringsförsörjning. Vass kan utgöra ett nödfoder men skulle också kunna vara passande foder till djur med god konsumtionsförmåga och måttligt näringsbehov.

I ett försök med sinkor skall vi undersöka konsumtionsförmåga och smältbarhet av vassensilage med olika näringsinnehåll. Vi kommer även att studera djurens ätbeteende. Försöket är en del i ett större projekt där vi även studerar effekten på akvatiska ekosystem av att skörda vass samt hur vass fungerar som foder till hästar.

Hör gärna av dig till Bengt Ove Rustas, bengt-ove.rustas@slu.se, om du vill veta mer.