Hoppa till huvudinnehåll

Renskötsel

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Vi bedriver forskning och undervisning inom området renskötsel med frågor som främst rör djurslaget ren. Forskningen har fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.

Genomförda projekt

 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder

  En björn på en väg. Foto. Syftet med projektet är att undersöka björnens predation på renar och utvärdera åtgärder för att minska predation på renkalvar.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Helhetsförståelse för lavarnas tillväxt

  Alessia Uboni sitter på huk och samlar in lavar från marken under en tall. Foto. Mot en helhetsförståelse av lavtillväxt - kopplingen mellan renar, lavar, älgar och skogsbruk
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter (CO-LAND)

  Vintervy över vindkraftspark med några vindkraftverk uppe på ett berg. Foto. Den industriella markanvändningen ökar ständigt och det finns ett sug efter att ”producera mer av allting”. Det gör att behovet ökar för en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen och att begränsa de kumulativa effekterna på miljön. Detta är särskilt akut för den samiska renskötseln som är beroende av sammanhängande betesmarker.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  ReiGN

  Två renar och en renskötare framifrån. Foto. ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori, livshistoria, ekologi, naturresurshantering, arkeologi, antropologi, avel, bevarandebiologi, bio-ekonomi, politik och lagstiftning.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Renhälsa – ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

  En ren och några människor. Foto. Utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Rumsliga och beteendemässiga interaktioner mellan björn och ren

  Närbild på renflock med två människor i bakgrunden. Foto. I detta projekt studerades renarnas rörelsemönster och habitatval att i relation till brunbjörn och andra naturliga faktorer samt antropogena störningar. Projektet är avslutat.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Spillningsinventering - datainsamling och analys för att studera renens habitatval

  Renspillning på marken. Foto. Spillningsinventering har länge använts som metod för att inventera och uppskatta populationsstorlekar hos vilda djur samt för att undersöka habitatval hos fritt strövande djur. Med spillningsinventering kan man på ett enkelt sätt skaffa sig en helhetsbild av effekter på både lokal och regional skala för hela populationen. Inom forskningsprogrammet Vindval finns ett projekt om hur tamren påverkas av storskaliga vindkraftsanläggningar. Detta projekt har hittills bland annat resulterat i en rapport som beskriver spillningsinventeringsmetodik och hur spillningsdata lämpligt kan analyseras. Här presenteras kompletterande information till rapporten och analysexempel.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

  Vindkraftspark i solnedgång och snö. Foto. Projektet finansierades av Energimyndigheten (forskningsprogrammet Vindval) och undersökte främst hur vindkraft påverkar renar på vinterbetesområdet. Projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft med fokus på sommarbetesområdet i skogen.
Publicerad: 08 januari 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…