Hoppa till huvudinnehåll

Renskötsel

Vårt mål är att utveckla kunskap som stärker renskötselns långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar. Klimatförändringar, annan markanvändning och rovdjur är exempel på faktorer som påverkar renskötseln. Vi bedriver forskning och undervisning med fokus på rennäringens produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.

Pågående projekt

 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  EQUIP - Är renskötseln rustad för att klara den perfekta stormen?

  Renkalvar och vajor. Foto. Syftet med EQUIP är att i samarbete med renskötseln, övervaka överlevnad och dödlighet hos renkalvar för att finna orsaker till förluster av kalvar från kalvmärkning till slakt. Vi vill hitta lösningar och utveckla verktyg tillsammans med renskötseln som kan användas för att hantera effekterna av klimatkrisen, annan markanvändning och förluster till rovdjur.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  REINFORCE - Klimat, habitat och produktion

  Många renar samlade i en fålla. Foto. Strategier för att hantera utmaningar i ett pastoralt skötselsystem med ökande externa påfrestningar

Genomförda projekt

 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Björnens predation på renar och förebyggande åtgärder

  En björn på en väg. Foto. Syftet med projektet är att undersöka björnens predation på renar och utvärdera åtgärder för att minska predation på renkalvar.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Helhetsförståelse för lavarnas tillväxt

  Alessia Uboni sitter på huk och samlar in lavar från marken under en tall. Foto. Mot en helhetsförståelse av lavtillväxt - kopplingen mellan renar, lavar, älgar och skogsbruk
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter (CO-LAND)

  Vintervy över vindkraftspark med några vindkraftverk uppe på ett berg. Foto. Den industriella markanvändningen ökar ständigt och det finns ett sug efter att ”producera mer av allting”. Det gör att behovet ökar för en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen och att begränsa de kumulativa effekterna på miljön. Detta är särskilt akut för den samiska renskötseln som är beroende av sammanhängande betesmarker.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  ReiGN

  Två renar och en renskötare framifrån. Foto. ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori, livshistoria, ekologi, naturresurshantering, arkeologi, antropologi, avel, bevarandebiologi, bio-ekonomi, politik och lagstiftning.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  REINFEED - utfodring av renar för framtida funktionalitet på naturligt bete

  Renar, snö och träd. Foto. Kort- och långsiktiga effekter av vintermatning på renars framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Renhälsa – ökad kunskap genom utbildning och information på nätet

  En ren och några människor. Foto. Utveckla kunskap om renars sjukdomar och hälsa
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Rumsliga och beteendemässiga interaktioner mellan björn och ren

  Närbild på renflock med två människor i bakgrunden. Foto. I detta projekt studerades renarnas rörelsemönster och habitatval att i relation till brunbjörn och andra naturliga faktorer samt antropogena störningar. Projektet är avslutat.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Spillningsinventering - datainsamling och analys för att studera renens habitatval

  Renspillning på marken. Foto. Spillningsinventering har länge använts som metod för att inventera och uppskatta populationsstorlekar hos vilda djur samt för att undersöka habitatval hos fritt strövande djur. Med spillningsinventering kan man på ett enkelt sätt skaffa sig en helhetsbild av effekter på både lokal och regional skala för hela populationen. Inom forskningsprogrammet Vindval finns ett projekt om hur tamren påverkas av storskaliga vindkraftsanläggningar. Detta projekt har hittills bland annat resulterat i en rapport som beskriver spillningsinventeringsmetodik och hur spillningsdata lämpligt kan analyseras. Här presenteras kompletterande information till rapporten och analysexempel.
 • Utfodring av renar – påverkan på hälsa, produktion och ekonomi i renskötseln

  Renskötsel baseras i huvudsak på nyttjandet av naturliga beten. Ibland kan dock väderförhållanden och andra omständigheter göra det nödvändigt att utfodra renar under kortare eller längre tid. Detta innebär omställning för renarna och höga kostnader för renägaren.
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd

  Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

  Vindkraftspark i solnedgång och snö. Foto. Projektet finansierades av Energimyndigheten (forskningsprogrammet Vindval) och undersökte främst hur vindkraft påverkar renar på vinterbetesområdet. Projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft med fokus på sommarbetesområdet i skogen.
 • Vindkraftens effekter på ren

  Obs! Detta är ett avslutat projekt. Vindkraft är en lovande källa till förnyelsebar energi, men det finns en oro över negativa effekter på ren och rennäring i både boreal skog och fjällområdet. Ekologisk information behövs för att hjälpa företag och myndigheter i planering och bedömning vid etablering av nya vindkraftverk. En genomtänkt planering är fundamental för att undvika och minimera påverkan på tamren och deras habitat. Vid avd för renskötsel driver vi just nu två projekt som rör vindkraftens effekter på renens sommar respektive vinterbetesområden i skogsområdet.
Publicerad: 10 juni 2024 - Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se
Loading…