Hästtandvård

Senast ändrad: 04 januari 2023

Fortbildning i hästens munhåla

SLU:s Fortbildning i hästens munhåla, som är öppen för legitimerade veterinärer med hästpraktik och legitimerade tandläkare som arbetar på hästkliniker under veterinärt ansvar, bedrivs i formen av 3 stycken delkurser (1-3) där grupper av upp till 24 deltagare samlas för teoretiska och praktiska övningar. Dessutom ingår det praktiska hemuppgifter som deltagarna utför mellan delkurserna samt möjlighet till examination. Det tar c:a 3 år att gå raka spåret från delkurs 1 till examination. De som klarat examen anser vi som skapat och ansvarar för denna fortbildning (dvs Ove Wattle och Torbjörn Lundström) kan kallas ”Hästodontologer”. 

Delkurserna består av lika delar teori och praktisk färdighetsträning. Mellan delkurserna skall deltagarna samla tandfall och sedan presentera ett av dessa vid nästa kurs de går.

Delkurs 1: Tuggsystemets anatomi och fysiologi, bettutveckling och åldersförändringar, klinisk undersökning av munhålan, normala fynd och vanliga sjukliga munhåleförändringar och deras åtgärder. 

Delkurs 2: Röntgen, ultraljud och scintigrafi som diagnostiska hjälpmedel vid munhåleutredningar, tumörer och missbildningar, stomatit, gingivit, parodontit med flera sjukliga förändringar i munhålans mjukdelar, medicinska behandlingar, provtagning för bakteriologi, PAD, virologi, tuggmekanik och grundprinciper för tandreglering. Dessutom ingick praktisk träning på arbete med roterande tandinstrument i hästmunnar. Säkerhetstänkande för utövare och patient vid arbete med eldrivna instrument i fuktig miljö, service och underhåll av instrument. Presentation av hemuppgift

Delkurs 3: Karies, endodontiska behandlingar,tandfrakturer, käkfrakturer, tandextirpation och tandextraktion.Presentation av hemuppgift

Examination i hästens tuggsystem


Examinationen sker tidigast 1 år efter genomgången delkurs 3 med godkänt kursintyg. För personer som erhållit sina kunskaper om hästens tuggsystem på annat sätt erbjuds examination enligt nedan efter redovisning av Curriculum Vitae, Curicculum Veritas, dokumenterad kunskap motsvarande de tre delkursernas innehåll!

Den som önskar delta på examinationen skall senast 1 månad innan examinationsdagen ha inkommit med 3 stycken fallbeskrivning à cirka 1 A4:s omfattning. De 3 fallen, som inte skall vara de samma som deltagarna presenterat under delkurserna, skall för att bli godkända vara skrivna som fallrapporter (kort anamnes, klinisk bild, diagnos, behandling med motivering av vad som gjorts, prognos och tänkt eller utförd uppföljning) och inte vara rena journalutdrag.  Först efter det att fallrapporterna godkänts erbjuds tillträde till den teoretiska examination.

Del 1. Teoretisk del

Frågor ställda i bläddertentamens form baserat på innehållet i de 3 olika delkurserna. Skrivtid 120 minuter
LUNCH
För tillträde till den praktiska delen krävs betyget godkänd på förmiddagens teoretiska del.

Del 2. Praktisk del
Två stationer: 

  1. Praktiska uppgifter på färska preparat med diagnoser som relaterar till de 3 delkurserna. (40 min)
  2. Tre torra preparat med simulerade munhåleförändringar. Bedömning av klinisk diagnos och prognos, föreslå behandling och ge förslag till uppföljning. (40 min)

För godkänd examination skall 70 % av frågorna vara rätt besvarade och uppskattningsvis 70 % av de praktiska proven vara rätt utförda/ besvarade. Betygsgraderingen är icke godkänd (1) godkänd (2).

Under examinationen bereds en av SVS utsedd oberoende övervakare att delta såväl under den teoretiska som den praktiska delen av examen.

Resultat av examen redovisas samma dag som examinationen.

Examinatorer: Ove Wattle

Examinerande lärare: Torbjörn Lundström

Examination av personer som ej genomgått delkurserna vid SLU kommer att debiteras **** SEK. 


Kontaktinformation