Fortbildning i hästens munhåla

Senast ändrad: 03 oktober 2023
häst-hos-veterinär-tandläkare

SLU:s Fortbildning i hästens munhåla är öppen för leg. veterinärer med hästpraktik och leg. tandläkare som arbetar på hästkliniker under veterinärt ansvar. Utbildningen består av tre delkurser (1-3) där grupper av upp till 24 deltagare samlas för teoretiska och praktiska övningar. Dessutom ingår det praktiska hemuppgifter som deltagarna utför mellan delkurserna samt möjlighet till examination. Det tar cirka 3 år att gå raka spåret från delkurs 1 till examination - och du kan benämnas med utbildningstiteln "hästondotolog".

Utbildningens olika moment

Delkurserna består av lika delar teori och praktisk färdighetsträning. Mellan delkurserna skall deltagarna samla tandfall och sedan presentera ett av dessa vid nästa kurs de går.

Delkurs 1:

Tuggsystemets anatomi och fysiologi, bettutveckling och åldersförändringar, klinisk undersökning av munhålan, normala fynd och vanliga sjukliga munhåleförändringar och deras åtgärder. 

Delkurs 2:

Röntgen, ultraljud och scintigrafi som diagnostiska hjälpmedel vid munhåleutredningar, tumörer och missbildningar, stomatit, gingivit, parodontit med flera sjukliga förändringar i munhålans mjukdelar, medicinska behandlingar, provtagning för bakteriologi, PAD, virologi, tuggmekanik och grundprinciper för tandreglering. Dessutom ingick praktisk träning på arbete med roterande tandinstrument i hästmunnar. Säkerhetstänkande för utövare och patient vid arbete med eldrivna instrument i fuktig miljö, service och underhåll av instrument. Presentation av hemuppgift

Delkurs 3:

Karies, endodontiska behandlingar,tandfrakturer, käkfrakturer, tandextirpation och tandextraktion.Presentation av hemuppgift

hästtandvård Foto: Lisa Chröisty

Examination - teori och praktik

Examinationen sker tidigast 1 år efter genomgången delkurs 3 med godkänt kursintyg. För personer som erhållit sina kunskaper om hästens tuggsystem på annat sätt erbjuds examination enligt nedan efter redovisning av Curriculum Vitae, Curicculum Veritas, dokumenterad kunskap motsvarande de tre delkursernas innehåll!

Den som önskar delta på examinationen skall senast 1 månad innan examinationsdagen ha inkommit med 3 stycken fallbeskrivning à cirka 1 A4:s omfattning. De 3 fallen, som inte skall vara de samma som deltagarna presenterat under delkurserna, skall för att bli godkända vara skrivna som fallrapporter (kort anamnes, klinisk bild, diagnos, behandling med motivering av vad som gjorts, prognos och tänkt eller utförd uppföljning) och inte vara rena journalutdrag.  Först efter det att fallrapporterna godkänts erbjuds tillträde till den teoretiska examination.

Del 1. Teoretiskt avsnitt

Frågor ställda i bläddertentamens form baserat på innehållet i de 3 olika delkurserna. Skrivtid 120 minuter

LUNCH

För tillträde till den praktiska delen krävs betyget godkänd på förmiddagens teoretiska del.

Del 2 & 3 Praktiskt avsnitt
Två delmoment: 

  1. Praktiska uppgifter på färska preparat med diagnoser som relaterar till de 3 delkurserna. (40 min)

  2. Tre torra preparat med simulerade munhåleförändringar. Bedömning av klinisk diagnos och prognos, föreslå behandling och ge förslag till uppföljning. (40 min)

 

Tips! Använd ctrl+f för att söka efter namn eller ort i listan över hästodontologer.

Fakta:

För godkänd examination skall 70 % av frågorna vara rätt besvarade och uppskattningsvis 70 % av de praktiska proven vara rätt utförda/ besvarade. Betygsgraderingen är icke godkänd (1) godkänd (2).

Under examinationen bereds en av SVS utsedd oberoende övervakare att delta såväl under den teoretiska som den praktiska delen av examen.

Resultat av examen redovisas samma dag som examinationen.

Examination av personer som ej genomgått delkurserna vid SLU kommer att debiteras **** SEK. 

Examinator: Ove Wattle - Examinerande lärare: Torbjörn Lundström


Kontaktinformation