Gris- och fjäderfämedicin

Senast ändrad: 16 augusti 2022

Ämnet gris & fjäderfä.jpg

 

Ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar propedeutik, medicin och kirurgi på djurslaget gris och fjäderfä. I detta inkluderas kunskap om medicinska sjukdomar såsom metabola sjukdomar, infektionssjukdomar, sjukdomar med ärftlig genes, zoonotiska sjukdomar, och intoxikationer. Förebyggande djurhälsovård ingår som en väsentlig del.

Aktuell forskning

 • Infektionssjukdomar inkluderande olika aspekter på sjukdomarnas etiologi, patogenes, diagnostik, spridning, behandling och profylax.

 • Övrig forskning som på senare år genomförts rör:
  • Smärtfysiologi och analgesi,
  • Reproduktionssjukdomar av infektiös genes,
  • Respirationssjukdomar,
  • Hudsjukdomar,
  • Sjukdomar i rörelseapparaten,
  • Metabola sjukdomar,
  • Antibiotika och antibiotikaanvändning,
  • Bakteriologi och virologi,
  • Etiologi och patogenes vid kroniska sår,
  • Förekomst och spridning av zoonotiska bakterier hos gnagare och vildsvin

Forskning bedrivs också i samarbete med övriga europeiska länder. Vidare bedrivs forskning i form av biståndsprojekt inom områdena infektionssjukdomar och herd health management. Samverkan med andra kompetenser inom och utanför SLU är en nödvändig förutsättning för all denna forskning.

Forskningen sorterar under ”hållbar och säker livsmedelsförsörjning” och svarar mot målet att aktivt bidra till den nationella livsmedels-strategin. En god djurhälsa är nödvändig för att stärka konkurrenskraften hos den inhemska animalieproduktionen och för att säkerställa en hållbar livsmedelsförsörjning, och kunskap om djurens sjukdomar, liksom om livsmedelsburna bakterier, är nödvändiga för att säkerställa säkra livsmedel. En stark kompetens finns inom sjukdomsdiagnostik och förebyggande djurhälsovård, vilket ingår i ”Precision Livestock Farming”.

Forskningen fokuserar på tillämpad forskning liksom forskning för djurens egen skull, vilken bidrar till god djurhälsa, djurvälfärd och en låg antibiotikaförbrukning. Forskningen bidrar till One Health genom ett aktivt arbete för att förhindra smittspridning, förbättra diagnostik och identifiera mekanismer som påverkar uppkomsten av sjukdom.

 

 

Forskning gris- och fjäderfämedicin


Ämnesansvarig

Magdalena Jacobson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
magdalena.jacobson@slu.se, 018-67 14 75