Hästmedicin

Senast ändrad: 16 augusti 2022

hästmedicin_1920x600.jpg

 

Ämnesbeskrivning

Internmedicin för häst fokuserar på systemsjukdomar och sjukdomar i inre organ hos djurslaget häst, som främst behandlas medicinskt. Internmedicin för häst inkluderar olika subspecialiteter såsom infektionssjukdomar, gastroenterologi, endokrinologi, neonatologi, kardiologi, lungmedicin, arbetsfysiologi, urologi/nefrologi, neurologi, dermatologi, hematologi och klinisk nutrition.

Efter veterinärexamen samt efter minst 4 års vidareutbildning på avancerad nivå (1 års internship samt 3 års residency i internmedicin för häst) kan specialistexamen avläggas på europanivå (Diplomate of the European College of Equine Internal Medicine; Dipl. ECEIM).

Aktuell forskning

 • Behandling av insulindysreglering hos häst med SGLT-2 hämmare:
  a) Behandlingseffekter
  b) Påverkan på kardiovaskulära markörer
 • Utveckling av diagnostiska tekniker för identifiering av insulindysreglering hos häst
 • Störd glukagonreglering som en orsak till insulindysreglering hos häst
 • Förstå tysta smittbärare av kvarka och deras betydelse för smittspridningen
 • Karaktärisering av astma hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler

Forskningsprojekt - Häst

Forskning hästmedicin

 • 13 mars 2023

  Jakten på den perfekta kastrationsmetoden för häst

  Just nu pågår ett projekt där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) objektivt mäter omfattningen av traumat och graden av smärta som uppkommer vid en normal kastration. Projektet sker i samarbete med Universitetdjursjukhuset (UDS) och Evidensia Hästsjukhuset Strömsholm.
 • 13 mars 2023

  Ny kastrationsmetod för stående kastrationer

  I Sverige kastreras hingstar yngre än 3 år oftast i sin hemmiljö. Operationen utförs på stående häst, vilket innebär att hästen får sedering (lugnande medicin) och operationsområdet lokalbedövas. Kastrationen utförs med en så kallad obetäckt metod där hinnorna som omsluter testikeln öppnas upp helt innan funikeln (sädessträngen med omgivande blodförsörjning och muskulatur) krossas med tång och sedan skärs av och avlägsnas tillsammans med testikeln.
 • 30 mars 2022

  Optimera dosen av canagliflozin - motverka hyperinsulinemi och förebygg fång

  Hästar med för höga nivåer av insulin i blodet har högre risk att utveckla den smärtsamma hovsjukdomen fång. Läkemedlet canagliflozin kan sänka insulinnivåerna och förebygga fång.
 • 08 april 2020

  Alternativa metoder för kontroll av den stora blodmasken

  Allt fler hästar i Sverige drabbas av inälvsparasiten den stora blodmasken. Samtidigt är resistens mot avmaskningsmedel ett stort problem och ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med användningen för att bevara effekten. Målet med det här projektet är att förbättra metoderna för att kontrollera blodmaskinfektioner utan att använda avmaskningsmedel.
 • 08 april 2020

  Ny klinisk diagnostik för migrerande larver från den stora blodmasken

  Den stora blodmasken anses vara hästens farligaste parasit. En ökad förekomst av har observerats både i Sverige och Danmark under de senaste åren, vilket är ett hot mot hästhälsan.
 • 13 november 2019

  Ansiktsuttryck hos stressade hästar

  Att kunna identifiera smärta hos sjuka och skadade hästar är viktigt för att kunna ge en korrekt behandling. En möjlig metod för att identifiera smärta hos häst är att undersöka hästens ansiktsuttryck. Eftersom smärta kan utlösa både emotionell och fysiologisk stress, behövs mer information om hur stress kan påverka avläsning av smärta.
 • 11 oktober 2019

  Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

  Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI ännu inte fått samma genomslag. Målet med det här projektet var att utforska nya kreativa metoder för att detektera hälta hos häst genom automatiska analyser av videofilm.
 • 08 mars 2017

  Massage på häst

  Trots frekvent användning av massage på häst- i syfte att verka avslappnande, öka cirkulationen i muskel samt verka smärtlindrande- finns få vetenskapliga studier som visar på dess effekt.
 • 06 mars 2017

  Biolight- påverkar det sårläkning hos häst?

  Sårskador med åtföljande svullnad och smärta är mycket vanligt hos häst. Skyddande bandage är inte alltid möjligt att applicera, varvid en snabb sårläkning är viktig för ett gott slutresultat.

Ämnesansvarig

Johan Bröjer
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hästmedicin                                    
Telefon: 018-671388 E-post: johan.brojer@slu.se