Reproduktion

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Gris

Ämnesområde

Ämnet reproduktion omfattar olika aspekter av de domesticerade djurens och de vilda djurens reproduktion och innehåller flera delämnen, som vi forskar och/eller undervisar i, såsom andrologi, gynekologi (inkluderande infektioner och metabola störningar), reproduktionsbioteknologi (inkluderande artificiell insemination, embryotransfer och in vitro tekniker), obstetrik, juversjukdomar, reproduktionsendokrinologi och -toxikologi.

I de nordiska länderna präglas djurhållningen av hög produktivitet, restriktiv användning av hormonpreparat, mycket god djurhälsa kombinerad med låg antibiotikaanvändning och högt ställda djurvälfärdskrav. Detta är ett sätt att producera animala livsmedel som alltmer efterfrågas globalt. Dessutom ökar kraven i samhället på en mer hållbar djurhållning, både för djuren per se och för ett effektivt nyttjande av naturresurserna. Djurens reproduktion är en viktig del i detta.

Diskussionerna kring fruktsamhets- och förlossningsproblemen hos vissa sällskapsdjur förväntas fortgå och en utmaning är kontrollen av reproduktion(sbeteende) hos den ökande andelen sällskapsdjur. Reproduktionsbioteknologiska tekniker blir alltmer relevanta genom att djuraveln blir alltmer internationell och behovet av att sprida genetiskt material i form av frysta gameter. Efterfrågan på dessa tekniker ökar också inom bevarandebiologin för att säkra den biologiska mångfalden. Ämnet Reproduktion vid SLU har ett starkt och långvarigt engagemang i forskning och kapacitetsutveckling i låg- och medelinkomstländer samt är godkänt som värd för residency-program for europeiska Diplomates. 

Aktuell forskning

Verksamheten inom ämnet reproduktion ansluter väl till Agenda2030 och SLU fokusområde ”hållbar utveckling”:

  • Ett starkt globalt forsknings- och utbildningsengagemang
  • Med strävan att effektivisera reproduktionen bland livsmedelsproducerande djur är avgörande för att använda naturresurserna så effektivt som möjligt och reducera klimatpåverkan
  • Utvecklandet av bättre metoder att frysa och spara gameter hjälper oss att bevara den biologiska mångfalden
  • Våra arbeten på besättnings- och laboratorienivå för att minska behovet av antibiotika bidrar till att dämpa utvecklingen av antibiotikaresistens
  • ... och våra studier av påverkan från klimatförändringen och miljöföroreningar på djurs och människors fertilitet är betydelsefulla för att skydda fertiliteten i olika populationer. Redan innan covdid-19 pandemin utvecklade och bedrev personal inom ämnet en internationell online-kurs och nu både utvecklas och bedrivs internationella digitala kurser.

Detta, liksom anpassningen till online undervisning i veterinärprogrammet och forskarutbildning, ligger i linje med SLU:s fokusområde ”SLU i det digitala samhället”.

Relaterat till SLU:s och fakultetens skrivningar om fokusområdet ”Ett SLU” har ämnesområdet reproduktion redan ett flertal anställningar, eller finansieringen av anställningar, delade med intressenter utanför SLU. Samverkan med UDS’s kliniker bör dock stärkas utifrån ”Tillsammansprojektet”.

Det finns också en potential för ökad samverkan på nordisk/baltisk basis inom de flesta av reproduktionsämnets underdiscipliner. Den gemensamma infrastrukturen på Lövsta och KV-lab engagerar flera av forskarna inom ämnet. På SLU-plattformen ”Cells for Life” och inom reproduktionsbioteknologi erbjuder vi avancerade reproduktionsbioteknologiska tekniker för forskning inom såväl human- som veterinärmedicin. Vi bedriver forskning inom ett 30-tal olika på projekt som är listade på avdelningens hemsida. Frågeställningarna i dessa projekt spänner från besättningsnivå via kliniska och in vitro-studier till molekylärbiologi, från marsvin till nötkreatur och bedrivs i Sverige liksom i Asien och Afrika. 


Ämnesansvarig

Renée Båge, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
renee.bage@slu.se, 018-67 25 07