Matens hälsoeffekter

Senast ändrad: 23 maj 2023

Kopplingen mellan mat och hälsa, samt studier av olika bioaktiva ämnen i livsmedel, har ökande betydelse i vår verksamhet. Inom området bedrivs studier av hur livsmedel och specifika livsmedelskomponenter, liksom livsmedels strukturegenskaper påverkar metaboliska processer och tillstånd av betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Fokus ligger bland annat på hur fiberrika olika spannmålsbaserade livsmedel kan påverka aptit och metabolism hos människor. I samarbete med kliniker och epidemiologer studerar vi också samband mellan intag av olika livsmedlskomponenter, enskilda livsmedel och dieter i relation till kroniska sjukdomar och deras riskfaktorer t.ex.  fetma, diabetes och olika cancerformer. För att öka tillförlitligheten i denna typ av studier utvecklar vi verktyg, biomarkörer, som kan användas för att objektivt speglar intag av specifika livsmedel och kostmönster.

Vi studerar också biotillgänglighet och upptag och eliminering av näringsämnen och bioaktiva ämnen i olika modeller. Ett annat område, där vi knyter samman produktion med kvalitetsegenskaper av betydelse för hälsa är studier kring hur bioaktiva foderkomponenter kan användas för att uppnå en hälsosam fettsyra sammansättning hos animaliska livsmedel.