Lennart Kennes minnesfond

Senast ändrad: 30 september 2022

Lennart Kennes minnesfond har bildats utifrån donationer från familj och vänner, kollegor samt tidigare medarbetare till Professor Lennart Kenne (1944-2011), en framstående svensk organisk kemist.

Fondens mål och verksamhet

Fondens syfte är att fortsätta stödja forskning inom områden relaterade till den verksamhet som Lennart Kenne byggde upp genom att dela ut av resebidrag till lovande unga forskare verksamma i Sverige, företrädesvis doktorander men även postdocs .

Fonden delar ut två resebidrag per år till doktorander eller postdocs som arbetar med projekt inom naturproduktkemi, huvudsakligen med inriktning på strukturbestämning. Resebidragen ska fungera som stöd för deltagande i konferenser där bidragstagaren får tillfälle att presentera sin forskning muntligt och/eller som poster. Storleken på de resebidrag som delas ut är normalt mellan 10 000 och 20 000 svenska kronor.

En lista över beviljade bidrag från Lennart Kennes minnesfond finns här.

Fondens resurser och förvaltning

Fonden utgörs av den donation som beskrivs ovan samt av avsatta medel från forsknings­uppdrag som Lennart Kenne arbetade med de sista åren. Fonden förvaltas av Institutionen för molekylära vetenskaper vid SLU. Utdelningen från fonden görs från både insatta pengar och avkastningen av dessa, och förväntas pågå i minst 10 år från och med 2013, året då fonden skapades.

Fakta:

Lennart Kenne var bl.a. verksam vid Stockholms Universitet, Pharmacia AB och vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, där han under 20 års tid byggde upp en verksamhet med tyngd inom avancerad strukturanalys med moderna teknologier.

Hans forskning var huvudsakligen inriktad på strukturbestämning av naturprodukter och biologiskt aktiva substanser och han utvecklade och tillämpade nya metodiker och analysmetoder baserade både på klassisk kemi och moderna tekniker såsom NMR (Kärnmagnetisk Resonans) och Mass-spektrometri.

Lennart Kenne har haft en internationellt ledande roll inom sitt forskningsområde och han har på ett avgörande sätt bidragit till utvecklingen inom både svensk akademisk forskning och inom svensk läkemedelsindustri.