Träds mikrobiom

Senast ändrad: 05 februari 2024

I det här projektet studerar vi hur stor betydelse den genetiska komponenten hos träd är för koloniseringen av endofytiska och patogena svampar. På sikt kan resultat och relevant information från projektet användas vid förädling av gran i Sverige.

Vad definierar ett träds mikrobiom, genotypen, beståndets eller landskapets egenskaper?

Växter har sin magflora på utsidan, och trädens blad och barr ger både näring och livsmiljö för ett stort antal svampar och andra mikrober som interagerar med sitt värdträd och med varandra. Denna mångfald består av arter med en rad olika ekologiska strategier som på olika sätt påverkar värdträdets livskraft och hälsa. Patogena svampar som infektera värdvävnaden orsakar skador och minska fotosyntesen, vilket i sin tur leder till minskade tillväxt.

En stor del av de svampar som koloniserar blad och barr är dock endofytiska, dvs de orsakar inga uppenbara symtom. En del av de endofytiska svamparterna kan vara mutualistiska och kan till exempel förbättra värdträdets motståndskraft mot patogener.

Bladsvampar påverkar trädens hälsa

Eftersom mängden och artsammansättningen av bladsvampar kan påverka både trädens hälsa och tillväxt är det både intressant och viktigt att närmare studera faktorer som påverkar och avgör vilken sammansättningen av svamparter som uppstår i trädens krona. Vi vet att sammansättningen av svamparter i trädens blad och barr inte bara beror på arters förekomst och förmåga att kolonisera ett träd, utan också på värdträdets mottaglighet och de omgivande miljöförhållandena.

Vilka faktorer gör att svampar kan etablera sig?

Det övergripande målet är att studera hur stor betydelse den genetiska komponenten hos träd är för koloniseringen av endofytiska och patogena svampar, och om effekten varierar över olika rumsliga skalor. Är svampsamhället i träd i huvudsak beroende på genotypen, fenotypen, bestånds- eller landskapssammanhang? Vidare vill vi studera av hur specifika egenskaper hos värdträdet påverkar dynamiken och samspelet mellan endofytiska och patogena svampar.

Fältarbete i etablerade fröplantage

Projektet genomförs i fröplantage av gran i södra Sverige. Fröplantagen erbjuder en unik möjlighet att testa hypoteser om utvecklingen av trädens svampsamhällen och mekanismer för trädsjukdomars ekologi. Vi kommer att studera sammansättningen av svamparter i barr och sporsamhället i luften.

Förändringar av observerade svamparter och hur vanliga de är kommer att studeras med hjälp av molekylära metoder, bland annat massekvensering och kvantitativ PCR. Identifiering av faktorer som påverkar spridningen och dynamiken hos barrsvampar kan bidra till utvecklingen av effektiva metoder för att hantera och begränsa skador av patogener våra skogar. Det faktum att projektet utförs i fröplantager, som på sikt ska förse skogsbruket med plantagefrö av gran, gör också att resultat och relevant information från projektet kan användas vid förädling av gran i Sverige.

Fakta:

Medverkande forskare

  • Anna Berlin
  • Malin Elfstrand
  • Jonas Oliva
  • Johanna Boberg

Projekttid: 2017-2019

Projektet finansieras av FORMAS


Kontaktinformation

anna.berlin@slu.se, 018-671579