Asp - från ogräs till naturvårdsträd

Senast ändrad: 08 september 2023

Så sent som 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket på grund av att den bar en svampsjukdom. Idag vet vi att aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av biologisk mångfald i nordliga skogar.

Volymen asp per hektar har stadigt ökat i våra skogar och är i dag dubbelt så hög som i början av 1950-talet. Den totala mängden lövträd har ökat i nästan samma utsträckning.

Aspen är vanligast i ett bälte från Mälardalen genom Närkes slättbygder och vidare västerut förbi Vänern bort mot Bohuslän. Lokalt starka förekomster finns även i Östergötland, Blekinge och sydöstra Småland. Längs norrlandskusten förekommer aspen bara lokalt i större mängd, främst i kuperad terräng, ett stycke in från kusten.

Förändringar i skogsbruket, kulturlandskapet och älgstammen ligger bakom dramatiska förändringar i aspens föryngring från början av 1950-talet fram till i dag. Aspens föryngring ökade fram till mitten av 1970-talet följd av en snabb nedgång som planade ut kring mitten av 1980-talet. Dagens föryngring av asp är på samma nivå som i början av 1950-talet.

Från ogräs till naturvårdsträd

Aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av den biologiska mångfalden i de boreala skogarna, visar senare tids forskning. Men så sent som till och med 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket. Aspens dåliga rykte hängde samman med dess roll som värd för knäckesjuka, vilken är en svampsjukdom som angriper tallens skott.

Under många år motarbetatades aspen aktivt genom fickning, ringbarkning, borthuggning och besprutning med kemikalier. Numera försöker skogsbruket säkerställa och öka föryngringen av asp, bland annat genom att kvarlämna större aspar vid föryngringsavverkning samt genom naturvårdsbränning.

Hormoslyrbesprutning i Överkalix

I Överkalix kommun förekom flygbesprutning av skogsmark med hormoslyr från början av 1960-talet till början av 1970-talet. Besprutning skedde cirka en vecka per år under sommarhalvåret då tre plan körde i skytteltrafik. Varje plan hann med fem till tio vändor på en dag beroende på avståndet till besprutningsområdet.

Koncentrerat hormoslyr förvarades i tunnor och pumpades över till flygplanen och späddes med vatten. Totalt förbrukades cirka 400-500 liter koncentrat per år i samband med flygbesprutningen. Förvaring och mellanlagring av giftet har bland annat skett i anslutning till de så kallade kronotorpen (där kronojägarna huserade).

Fakta:

Skogshistorier är en skogshistorisk hemsida med kartserier baserade på data från Riksskogstaxeringen. Den producerades ursprungligen inför Riksskogstaxeringens 90-årsjubileum 2013, och presenteras här i en aningen moderniserad, kondenserad version. Skogshistorier är ett bidrag till att föra ut konkret kunskap om våra skogars historiska utveckling, primärt till myndighetspersoner, journalister och olika slags experter. 

Projektet finansierades via informationsstöd från Formas.