Det mörknar i bygderna

Senast ändrad: 08 september 2023

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet förtätats och mörknat i flera avseenden. Arealen öppna jordbruksmarker har minskat och skogarna har blivit tätare och rikare på virke. Det påverkar både den biologiska mångfalden och hur vi upplever landskapet.

Att skogarna tätnat och blivit mörkare har varit en stark trend under lång tid. Virkesförrådet, det vill säga stamvolymen av alla träd, har ökat starkt i all skog som är över 20 år gammal. Jämfört med skogarna på 1950-talet har dagens skogar i motsvarande ålder i genomsnitt oftast 40–80 procent större virkesförråd.

Detta innebär utan tvivel att man upplever dagens skogar som ”mörkare”. Det faktum att gamla tallskogar ofta ersatts av granskogar i Göta- och Svealand har ytterligare bidragit till att skogslandskapet i södra Sverige blivit mörkare.

Jordbruket drar sig tillbaka

Jordbruksarealen har också minskat kraftigt sedan 50-talet, både i norra och södra Sverige. Minskningen var störst under 50- och 60 talen. Förändringen mot ett mörkare och tätare landskap märks mest i mellan- och skogsbygder där minskningen i jordbruksareal har varit störst. Sedan mitten av 1950-talet har arealen jordbruksmark minskat från 4,7 miljoner hektar till dagens knappt 3,4 miljoner.

Nästan hälften av den nedlagda jordbruksmarken - 48 procent - utgörs av granskog, jämfört med 27 procent för all skog, vilket naturligtvis är en viktig bidragande faktor till att skogen mörknar.

Det mörkare landskap som den här utvecklingen gett upphov till är naturligtvis inte jämnt fördelat. Det märks mest i mellan- och skogsbygder, men även i rena slättbygder har en del jordbruksmarker tagits i anspråk för skogsproduktion.

Fakta:

Skogshistorier är en skogshistorisk hemsida med kartserier baserade på data från Riksskogstaxeringen. Den producerades ursprungligen inför Riksskogstaxeringens 90-årsjubileum 2013, och presenteras här i en aningen moderniserad, kondenserad version. Skogshistorier är ett bidrag till att föra ut konkret kunskap om våra skogars historiska utveckling, primärt till myndighetspersoner, journalister och olika slags experter. 

Projektet finansierades via informationsstöd från Formas.