Från ljunghed till granskog

Senast ändrad: 08 september 2023

Vid 1850-talets mitt bestod det halländska landskapet till stor del av ljunghed som betades och brändes regelbundet. Idag dominerar virkesrika granskogar.

Under medeltiden hade skogen stor utbredning i Halland. Den isländska Knytlingasagan från 1260-talet beskriver landskapet som rikt på ek- och bokskogar där ollonsvin i stor mängd bökade sig feta. Landskapet var till stora delar skogbevuxet av löv och tall, även i de kustnära delarna ännu in på 1400-talet. Kring 1650 var skogen i Halland lövdominerad.

Under 1600- och 1700-talen bredde öppna ljunghedar ut sig på bekostnad av skogen som utnyttjades hårt till ved, virke och pottaskebränning. Betesdjur gick ute stora delar av året och ljungen brändes för att få fram bättre bete.

Kring 1850 hade skogen nått sin bottennotering vad gäller utbredning och en tredjedel av Hallands yta täcktes av ljunghed.

Slutet på bete och bränning

År 1811 hölls ett möte med Hushållningssällskapet där åtgärder mot den tilltagande skogsbristen diskuterades. Lagar om bränning  och skogskövling fanns redan men åtföljdes inte. Det var först när lantbruket rationaliserades och ljunghedarnas roll som betesmark minskade som intresset för skogsvård ökade.

Under 1800-talet infördes sedan nya jordbruksmetoder som gjorde det möjligt att minska på utmarksbetet och odla upp en del ljungmarker. Även införandet av konstgödning innebar att betestrycket på ljungmarkerna minskade. På 1880-talet skedde stora samhällsförändringar. Industrialiseringen och utvandringen ändrade de ekonomiska förutsättningarna för lantbruket.

Skogen breder ut sig igen

När ljungheden återbeskogades var det främst barrträd som planterades. Mellan 1928 och 2010 minskade bokens virkesförråd med nästan hälften medan granens volyminnehåll under samma tidsperiod mer än tiodubblades. Hallands skogar är idag grandominerade och tillhör de mest virkesrika i landet. År 1928 var 38 % av Hallands landareal skogsmark, idag täcks 57 % av länet av skog enligt Riksskogstaxeringen.

Sten Selander beskriver ljunghedens försvinnande i sin bok "Det levande landskapet i Sverige" från 1955:

"Ingenstans har ljunghavet längre den fria horisont som gav det halländska landskapet sådan storhet och vidd och tillsammans med ljungens skiftande färg - brun med dragning i rött och olivgrönt på vår och försommar, dovt rödviolett på höstkanten - skapade dess fattiga, gripande storhet."

Fakta:

Skogshistorier är en skogshistorisk hemsida med kartserier baserade på data från Riksskogstaxeringen. Den producerades ursprungligen inför Riksskogstaxeringens 90-årsjubileum 2013, och presenteras här i en aningen moderniserad, kondenserad version. Skogshistorier är ett bidrag till att föra ut konkret kunskap om våra skogars historiska utveckling, primärt till myndighetspersoner, journalister och olika slags experter. 

Projektet finansierades via informationsstöd från Formas.