Om Sensola

Senast ändrad: 27 maj 2021

Hur kan vi bäst förstå utomhusmiljöns roll i vardagen? Människor interagerar med urbana miljöer och naturmiljöer på sätt som är dynamiska, komplexa och multisensoriska. Ny bärbar teknik gör det möjligt att studera dessa upplevelser ute på plats i de verkliga miljöerna.

Att utvärdera miljöer i fält ökar den ekologiska validiteten, men det innebär också nya utmaningar. SLU Multisensoriskt utomhuslaboratorium har till uppgift att bygga upp såväl empirisk som metodologisk kunskap om interaktionen människa-miljö.

I laboratoriet kan vi utvärdera hur utemiljön påverkar oss på olika sätt. En viktig förutsättning för detta är att kunna samla in och synkronisera data om såväl miljön som upplevelsen av den.

Information om den fysiska miljön kan registreras med tekniker som GPS, video, accelerometri, temperatursensorer, ljudnivåmätare och fältinspelare. Människors reaktioner på respektive miljö kan vi sedan förstå genom frågeformulär och / eller genom fysiologiska mätningar, som hjärtfrekvens, hjärtfrekvensvariation, hudkonduktans och andning.

Med smart teknik kan datainsamling ske över längre tidsperioder och med större validitet. Laboratoriet möjliggör också jämförelser mellan studier i fält och studier inomhus i kontrollerade miljöer.

Fakta:

SLU Multisensoriskt utelaboratorium, Sensola, är sprunget ur tidigare forskningssamarbeten mellan institutionen för människa och samhälle och institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Sedan 2019 stöds utvecklingen av laboratoriet med finansiering från SLUs infrastruktursatsningar.