Hållbara affärsmodeller för skogliga värdekedjor i Afrika söder om Sahara (Formas)

Senast ändrad: 16 februari 2018

Skogliga värdekedjor är viktiga för miljontals människor i Afrika söder om Sahara. De återfinns främst inom den informella sektorn och omfattar skörd, bearbetning och marknadsföring av olika skogsprodukter: virke, energived, livsmedel, medicin mm. De flesta av dessa produkter går till en lokal eller regional marknad. Värdekedjorna sysselsätter tiotals miljoner, mestadels fattiga människor i skörd och förädling och är viktiga för över 600 miljoner konsumenter.

Nästan 90% av avverkningen är avsedd för förbrukning i Afrika i första hand för energi. Dock är inte skogsanvändningen hållbar och kontinenten står för 80% av världens nettoavskogning. Hållbara skogliga försörjningskedjor skulle bidra till en bromsad avskogning och därmed mindre växthusgaser - och samtidigt ge försörjning och skogsprodukter för framtiden.

Denna studie undersöker förutsättningarna för hållbara skogliga försörjningskedjor bland resurssvaga aktörer. Vi studerar hur flödena organiseras och de resurser och kunskaper som medlemmarna tillgår idag för att skapa hållbara värdekedjor, som också bidrar till bättre levnadsvillkor. Studien utgår från Sustainable Livelihoods modellen, teori om resurser och kapaciteter och operationsanalytiska modeller för värdekedjor. Två producentgrupper i Kenya respektive Burkina Faso studeras utifrån deltagande forskningsdesign, med kvantitativa och kvalitativa metoder samt observationer. Forskningen genererar kunskap till lokala aktörer och stödjer utformningen av rådgivning och samarbetsprojekt.

Period: 2018-2019

 

Fakta:

Foton: Larwanou Mahamane