Naturvårdsekologi och skogshistoria

Senast ändrad: 01 december 2023
En kvinna tittar genom en orange apparat på skog. Foto.

Vi bedriver forskning inom naturvårdsekologi, växtekologi, skoghistoria och växt-djur interaktioner, inom ramen för skogens ekosystem. Vårt arbete är relevant för samhälleliga beslut om framtiden för Sveriges och andra länders skogsmarker, och dessa skogars förmåga att fortsätta tillhandahålla livsmiljöer för skogens biologiska mångfald samt viktiga varor och tjänster.

Vår naturvårdsforskning fokuserar på effekterna av skötselbeslut på tillgången på livsmiljöer för växter och djur i Sveriges produktionsskogar och skyddade skogsmarker. Vår forskning berör hur skogens biologiska mångfald påverkas av vilka trädslag man använder i produktionen, hur avverkningen utförs, produktionsintensitet och bevarandeinsatser (t.ex evighetsträd). Vi forskar också om hur tätheten i barr- och lövskogar påverkar fältskiktet, och hur dessa effekter samverkar med klimatförändringarna.

Samspelet mellan växtätare och träd

Ett annat centralt forskningsområde handlar om samspelet mellan stora växtätare och produktionsträd, och hur strategier kan utvecklas för att säkerställa både tillgången på foder för viltarter och minimal skada på produktionsskogarna.

Vår forskning om skogshistoria rekonstruerar tidigare branddynamik, trädslagssammansättning och mänsklig påverkan på skogsmarker. Denna kunskap är viktig för samhällets nutida ansträngningar för att bevara skogens biologiska mångfald och variationen av skogsmiljöer.

Skogens flora och fauna

Utöver själva trädslagen arbetar vi med ett brett utbud av skogsberoende flora och fauna, inklusive kärlväxter, lavar, mossor, insekter, fåglar och hjortdjur. Vi använder en mängd olika tekniker, inklusive storskaliga experiment, modellering och systematiska literaturgranskningar, och den senaste tekniken som involverar e-DNA, kameraövervakning, automatiserade ljudinspelningar och fjärranalys.


Kontaktinformation

Adam Felton, Universitetslektor                                                       
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU          
adam.felton@slu.se, 040-415171