Samskapande av planering och rådgivning för varierade skogar

Senast ändrad: 11 december 2023
Två män för en dialog i skogen. Foto.

Hur behöver den skogliga planeringen samt rådgivningstjänster förändras för att stödja utvecklingen mot ett varierat familjeskogsbruk? Det ska projektet undersöka i tätt samarbete mellan SLU, Umeå universitet, skogsägarföreningen Södra och Skogsstyrelsen.

Det finns en efterfrågan efter ett mer varierat skogsbruk i Sverige men implementeringen går långsamt. Skogsägare har stor frihet i hur de kan sköta sin skog men påverkas av det sammanhang de befinner sig i. Lagkrav och ekonomiska incitament har traditionellt spelat en mindre roll för skogsskötselbeslut medan information och rådgivning är viktiga instrument. Vi behöver därför bättre förstå hur privata och statliga rådgivningstjänster samt den skogliga planeringen behöver ändras för att stödja utveckling mot mer varierat skogsbruk.

Projektet kommer att: (1) undersöka hur skogsägare inhämtar och skapar kunskap om alternativa skogsbruksmetoder och deras vilja att implementera dessa, (2) studera sätt att systematiskt förbättra skogliga rådgivningstjänster för att främja ett varierat skogsbruk, och 3) testa nya rutiner för skoglig planering som bättre matchar ägares mål och främjar landskaps perspektiv. Projektet bygger i hög grad på samskapande mellan forskare, ägare och andra intressenter.

I projektet studeras ägarperspektiv brett genom en enkätundersökning av ett representativt urval av privata skogsägare i Sverige. Offentliga och privata organisationer som tillhandahåller skogliga rådgivningstjänster samt skogliga nätverk studeras via intervjuer, fallstudier, deltagandeprocesser och aktionsforskning. Med utgångspunkt i ett antal skogsfastigheter kommer intervjuer med planerare att genomföras och ekosystemtjänster att kvantifieras. Projektresultat, såsom prototyper av skogsbruksplaner och utbildningsmoduler för skogsrådgivare och planerare, kommer att testas under projektets varaktighet. Det bidrar till att resultaten kring en förbättrad planering och rådgivning förankras i relevanta organisationer, såsom Skogsstyrelsen och Södra skogsägarförening, och därmed säkerställer varaktiga effekter av projektet.

Fakta:

Projekttitel: Samskapande av rådgivningstjänster och planering för mer diversifierad skogsskötsel i svenska familjeskogsbruket, Co-Creator

Samarbetspartners: Skogsägarförening Södra, Skogsstyrelsen, skogsägarnätverket Spillkråkan

Projektet förväntas avslutas: 2027-11-30

Finansiär: Formas