Skogsskötsel och skogsproduktion

Senast ändrad: 01 december 2023
En person kör med röjsåg i skogsmark. Foto.

Vi bedriver forskning om skogsskötsel i barr- och lövskogar i Sverige men även i andra delar av världen. Forskningen har fokus på skogsproduktion, föryngring och skötsel samt på hur skogsbruket kan bidra till många olika mål och värden och till att mildra klimatförändringarna.

I vår forskning arbetar vi exempelvis med föryngring av skog, beståndsbehandling, skogsskötsel för att minska effekterna av olika skadegörare som storm och rotröta, skogliga modeller och alternativa skogsskötselmetoder som exempelvis kontinuitetsskogsbruk. Ofta resulterar vårt vetenskapliga arbete i praktiska rekommendationer för skogens skötsel. Forskningen är i huvudsak tillämpad och baserad på fältförsök.

Exempel på frågor vi arbetar med är:

  • etablering av planterade plantor
  • sådd av tall, ek och bok
  • skötsel av ädla lövträd
  • röjning och gallring i både monokultur och blandskog
  • skogsskötsel för att minska negativa effekter av olika skadegörare
  • hyggesfria skötselmetoder
  • tillväxtmodeller för blandskog samt
  • effekten av klimatförändringar på skogens tillväxt.

Kontaktinformation

Urban Nilsson, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Urban.Nilsson@slu.se, 070-3465192