Diversifiering av svensk skog för att säkerställa dess motståndskraft och multifunktionalitet

Senast ändrad: 01 december 2023
Foto på björkstammar.

Hur kan svenskt skogsbruk bli mindre ensidigt beroende av gran och tall? Det här forskningsprojektet ska särskilt undersöka den planterade vårtbjörkens potential för en uthållig skogsproduktion i Sverige.

Gran och tall dominerar den svenska produktionsskogen, men skador som har drabbat dessa trädslag under de senaste åren äventyrar den framtida uthålliga skogsproduktionen. Det är därför väldigt viktigt att urvalet av tillgängliga trädslag som kan användas vid föryngring efter slutavverkning utökas.

Planterad vårtbjörk (Betula pendula) har flera fördelar som gör den till en god kandidat och ett komplement till gran och tall i den svenska produktionsskogen. Vårtbjörk har hög produktion och virkeskvalitet vilket gör den väl lämpad som råvara till plywood, fiber och möbler.

I detta projekt skall vi sätta grunden för en storskalig introduktion av planterad björk i svenska produktionsskogar. Projektet är organiserat i fyra delprojekt som alla berör viktiga kunskapsluckor.

Delprojekt 1 undersöker effekter av olika föryngrings- och beståndsbehandlingsmetoder för skador, överlevnad och tillväxt hos bestånd och enskilda träd samt effekter på framtida virkeskvalitet.

Delprojekt 2 fokuserar på landskapsnivån och undersöker effekter av storskalig introduktion av björk på produktion, skörd och ekonomi samt andra variabler som är viktiga för andra ekosystemtjänster.

I delprojekt 2 jämförs den biologiska mångfalden i björkbestånd med andra beståndstyper och man kommer även undersöka vilka kostnadseffektiva skötselmetoder som kan öka den biologiska mångfalden i planterad björk.

Delprojekt 4 har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och undersöker hur andelen björk kan utökas med hänvisning till nuvarande riktlinjer för skogsbruket och möjliga framtida förändringar av policies.

Fakta:

Projektet förväntas avslutas: 2026-11-30

Finansiär: Formas