Skogspatologi

Senast ändrad: 01 december 2023
En sjuk ask. Foto.

Vår forskning är fokuserad på patogener som orsakar sjukdomar på urbana och rurala skogar. Vårt mål är att skapa en större medvetenhet om de ekonomiska och ekologiska effekterna av inhemska och exotiska trädsjukdomar och att hitta lösningar som minskar förluster i skogen och skapar hållbara och friska skogar.

Vi arbetar med en mängd olika skadliga orgamismer som påverkar löv- och barrträdsarter i skogar och urbana miljöer. Vi använder både klassiska och banbrytande molekylära tekniker för att upptäcka och identifiera trädens skadegörare.

Vår forskning fokuserar på:

  • Att förstå mångfalden, frekvensen och konsekvenserna av skogspatogener
  • Interaktioner mellan träd och svampar och svampliknande organismer (oomyceter), inklusive värdsymbioser och trädförsvarsmekanismer.
  • Abiotiska störningar som påverkar förekomsten av patogener och effekter på trädsvar
  • Utveckling av verktyg för förbättrad upptäckt och övervakning, och strategier för förbättrad integrerat växtskydd i skog
  • Värdkemiska analyser som påverkar infektions- och resistensbiologi hos träd
  • Praktiska tillämpningar för sjukdomsbekämpning för att minska långtidsskador

I vår forskning samarbetar vi med intressenter för att hantera skogssjukdomar, för att säkerhetsställa att vi kan ha kvar skogens ekosystemfördelar och skydda den biologiska mångfalden samt hotade trädarter.

Fakta:

Forskningen om skogspatologi har bidragit till skogssektorn under mer än 30 år, då ämnet initierades på institutionen. Vi har en nära kontakt och ett bra samarbete med ett stort antal intressenter inom skogssektorn.

Tillsammans är vi ett internationellt team på 10-15 personer av seniora forskare, postdoktorer, doktorander, gästande forskare och tekniker. Gruppen har ett starkt internationellt fokus och arbetar med projekt inte bara i Sverige utan också i andra delar av Europa, Nordamerika och östra Asien.