Forskning om fjäderfä

Senast ändrad: 05 januari 2023

Vi forskar och undervisar om slaktkyckling och värphöns med fokus på nutrition, skötsel och inhysning. Vårt mål är att genom framgångsrik och behovsdriven forskning finna lösningar som förbättrar djurens välfärd och hälsa och ger förutsättningar för en lönsam produktion med låg miljöpåverkan.  Livsmedlen ska hålla hög standard avseende kvalitét och livsmedelssäkerhet.  Vår forskning omfattar olika sätt att producera ägg och slaktkyckling på, såväl konventionella som alternativa produktionssystem.    

Nyckelområden:

  • Alternativa - framför allt inhemska - fodermedel och djurmaterial i konventionell och ekologisk fjäderfäproduktion
  • Fjäderfäproduktionens miljöpåverkan
  • Nutrition och djurhälsa
  • Välfärdsindikatorer särskilt under förlängda produktionstider
  • Vidareutveckling av inhysnings- och skötselsystem för slaktkyckling och värphöns