SLU-kurs i strategisk företagsledning

Senast ändrad: 01 augusti 2023

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är smart organiserade krävs större kunskap inom företagsledning. Kursen, som ges som uppdragsutbildning, riktar sig till yrkesverksamma företagare inom lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag.

 

Läs hela kursplanen här!

 

Utdrag ur kursplanen:

Förkunskapskrav: Uppdragsgivare utser deltagare till kursen. Uppdragsgivare är lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag. Även personal från rådgivnings- och branschorganisationer kan delta i kursen

Mål:

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:

  • redogöra för den teoretiska bakgrunden till de viktigaste områdena inom företagsledning,
  • förstå utmaningarna och utvecklingsprocesser i marknad, kommunikation och relationer, samt hantera produkt- och serviceutveckling,
  • förstå betydelsen av strategisk ekonomi- och målstyrning, samt tillämpa den taktiskt och operationellt för god kontroll och styrning,
  • förstå utmaningarna i framtidens organisationer, deras krav och behov av utveckling av ledarskap och medarbetarskap,
  • förstå värdeflödet i produktion och produktionsprocesser, arbeta med ständig förbättring och styra mot hållbar produktion,
  • utveckla strategiskt tänkande, planering och genomförande, göra beslutsunderlag inför strategiska val, samt
  • utveckla organisationens entreprenöriella och innovativa förmåga

Kursen innehåller praktikfall där varje fall redovisar en unik beslutssituation. De studerande skall ta fram en lösning på ställda frågor för vart och ett av dessa fall samt kommentera övriga kursdeltagares lösningar. Schemalagda studiebesök och seminarier är obligatoriska. Individuell uppföljning sker mellan varje utbildningstillfälle.

En branschblandning bland deltagarna är en fördel i kursen, för att kunna reflektera över utmaningar och behov inom olika områden. Kursledningen förbehåller sig rätten att kunna omfördela kursdeltagare i grupperna om de har för nära konkurrensförhållande.

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp är kursansvarig institution.


Kontaktinformation