Tropisk skogsskötsel tar oss ut i världen

Senast ändrad: 18 februari 2021

Gruppen för tropisk skogsskötsel och frölaboratoriets forsknings- och utbildningsområden ägnar sig åt globala skogsskötselfrågor. Fokus ligger på skogsförnyelse i tropiska och subtropiska skogsekosystem.

Klimatförändringarna, en allt intensivare avskogning och förlusten av biodiversiteten utgör stora utmaningar i dagens naturresurshushållning. Ny forskning inom skogsskötsel måste möta dessa utmaningar.

Exempel är forskning på

 • styrprocesser i skogarnas skötsel och nyttjande
 • skötselmetoder för multipel produktion och användning av skogens resurser
 • rehabilitering av degraderade skogar och landskap
 • återanvändning av överloppsprodukter genom skogsgödsling
 • skogsskötselmetoder för att begränsa sjukdomar och kalamiteter
 • utveckling av skogsskötselmetoder som befrämjar utvecklingen av sällsynta och hotade skogslevande arter.

Vår grupp har arbetat med dessa frågor under lång tid i olika delar av världen. Vi har forsknings- och utbildningserfarenhet från Sverige (Europa), Ecudaor, Nicaragua (Latin Amerika), Kina, Nepal, Laos, Indien, Iran, Indonesien (Asien), Burkina Faso, Botswana och Etiopien (Afrika).

Vårt huvudsakliga fokus har varit på

 • utveckling av tekniker för bestämning och förbättring av frö- och fruktkvalitet (däribland användning av biokemiska markörer och nära infraröd spektroskopi)
 • studier av skogsskötselmetoders effekter på struktur och funktion hos ekosystem
 • studier av produktion av ”non-timber forest products”, beståndsdynamik och förnyelse efter skogsstörningar
 • uppföljning av biodiversitet i skyddade biotoper (inklusive övergivna lantbruksområden)
 • karaktärisering av lagringsbarhet för effektivt ex situ-bevarande av skogsgenetiska resurser
 • utvärdering av  skogsträdsprovinenser för  förädlingsprogram.

Vi har nyligen också startat ett program för att studera de tropiska skogarnas betydelse vid anpassning till och begränsning av klimatförändringarnas effekter.

Vår vision är att delta i utvecklingen av skogsskötselmetoder som leder till ett hållbart skogsbruk med såväl ekonomisk som miljömässig och social hänsyn.

För närvarande arbetar sex doktorander med projekt i olika delar av världen. Vi erbjuder dessutom akademiska kurser i tropisk skogsskötsel, skogsförnyelse, frövetenskap och vetenskaplig publiceringsmetodik.

 

 

 


Kontaktinformation