FRAS organisation

Senast ändrad: 11 november 2022

De olika delarna i programmets organisation redovisas i figuren nedan. Programmet strävar efter att fördela ansvar och uppdrag med en jämn gender-fördelning och med en jämn fördelning över programägarna inom respektive del i organisationen.

 

 

Programägare för FRAS är institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SLU), institutionen för skog och
träteknik (LNU) och Skogforsk.
Programägarna har det övergripande ansvaret för programmet och dess doktorander. Programägarna bestämmer, i samråd med
finansiärerna, programmets inriktning och syfte samt utser programledarna.

Doktorandprojekt
Programmet består av sex doktorandprojekt, mer information finns under Projekten

Programledning
Programledningen består av tre representanter, en programledare från SLU (Karin Hjelm), en från LNU (Erika Olofsson) och en från Skogforsk (Mattias Berglund).

Ledningsgrupp
Programmet har en ledningsgrupp bestående av programledning och representanter från programmets finansiärer. Programmets ramar sätts i samråd med ledningsgruppen, vars uppgifter är att se till att programmet följer den riktning som överenskommits, att det uppfyller finansiärernas intentioner samt att följa och ge återkoppling på projektens utveckling. Programmet eftersträvar en jämn genderbalans i ledningsgruppen.

Organisation Ledamot
Södra skogsägarnas Stiftelse för FoU Göran Örlander
Sveaskog Förvaltning AB Gisela Björse
Stiftelsen Skogssällskapet Karin Fällman
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Thomas Agrell
Gemensam representant övriga finansiärer Klas Gustavsson
SLU Karin Hjelm
LNU Erika Olofsson
Skogforsk Mattias Berglund
SLU:s Fältenhet Ulf Johansson

 

Referensgrupp
För att stärka forskningsprogrammets samhälleliga relevans har programmet en referensgrupp bestående av representanter från skogssektorn och olika samhällsorganisationer. Även här har hänsyn tagits till genusperspektivet. Syftet med referensgruppen är att sätta programmets forskning i ett större sammanhang och få med omvärldsperspektivet. I referensgruppen skapas personliga möten mellan forskare, doktorander och representanter från sektorn och deltagarna bidrar med tankar och idéer till programmet.

FRAS referensgrp2020

Kommunikation
En viktig del av forskningsprogrammet är kommunikation och att kontinuerligt förse näringen och samhället med den nya kunskap som genereras. Forskningsprogrammet innehåller därför ett kommunikationsprojekt där kunskap från de sex doktorandprojekten rapporteras. I programmet ingår också att föra ut relevant kunskap som tidigare har tagits fram. Kommunikation sker dels i traditionell form genom exkursioner, workshops och populärvetenskaplig publicering, dels i nyare form genom informationsteknik som till exempel sociala medier och digitala plattformar.

 

 


Kontaktinformation