Samarbete mellan SLU, LNU och Skogforsk

Senast ändrad: 11 november 2022

FÖR FÖRSTA gången samlas skogsforskningen i södra Sverige kring ett och samma projekt. I detta unika gränsöverskridande forskningsprojekt tas krafttag för att öka kunskapen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt. Projektet finansieras av skogsnäringen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet och Skogforsk.

Vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs skogsforskning inom ett brett spektra, allt från skötsel och produktion, skogsekologi och skogshistoria till policy och skogspatogener. Ofta sker en samverkan mellan de olika ämnesområdena för att kunna belysa till exempel blandskog, kontinuitetsskog eller klimatförändringens effekter.

Institutionen har gedigen erfarenhet av tidigare forskningsprogram där frågor har identifierats som både har relevans för det praktiska skogsbruket och som är intressanta ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta har inneburit att gällande praxis studerats och ganska ofta också omvärderats. Institutionen har en lång tradition av att skoglig fältforskning och ett nära samarbete med SLU's forskningsstationer i Asa och Tönnersjöheden. Institutionen och skogsfakulteten på SLU står för kompetensen och garantin för möjligheten att lägga ut och utvärdera långsiktiga skogliga försök. Vid institutionen utbildar man studenter på kandidat-, master- och doktorsnivå.

Kontakt på SLU Karin Hjelm, e-post

______________________________________

LNU och skogliga institutionen

Vid Linnéuniversitetet i Växjö bedrivs vid institutionen för skog och träteknik skogsindustriell forskning och utbildning som täcker skogsnäringens försörjningskedja från skog till färdig produkt. Mer specifikt behandlas t.ex. frågor om skogsproduktion och skogsskötsel, hur skogsskötseln inverkar på virkets kvalitet, utveckling av teknik och system för framtagning av energiråvaror från skogen, virkets förädling och användning samt hur klimatet påverkar skogen och skogens klimatnytta. Forskningen bedrivs i nära samverkan med skogsindustrin. Institutionen utbildar ca 700 studenter årligen genom utbildningsprogram och fristående kurser och har mångårig erfarenhet av att bedriva utbildning på distans.

Kontakt vid LNU Erika Olofsson, e-post 

______________________________________


På Skogforsks forskningsstation i Ekebo, Svalöv, är man ledande när det gäller förädlingsarbetet i södra Sverige, både vad gäller barr- och lövträd. Under den senare tiden har även skötselforskningen varit i fokus och växt i omfattning, främst vad gäller föryngringsfrågor och skötsel av lövträd. Skogforsk har ett nära samarbete med näringen och en väl utarbetad kommunikationsstrategi för att nå ut med resultaten i praktiken.

Kontakt vid Skogforsk Mattias Berglund, e-post

Medfinansiärer

Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning Utveckling och Utbildning
Stiftelsen Skogssällskapet
Sveaskog Förvaltnings AB
Stiftelsen Seydlitz MP bolagen
Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen
Vida AB
Prästlönetillgångar i Växjö stift
Häradsmarken AB
Linköpings Stift Prästlönetillgångar
Boxholms Skogar AB
Prästlönetillgångarna i Skara stift
Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar
Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
Lunds Stifts Prästlönetillgångar

Loggor medfinansiärer