Projekt och medarbetare

Senast ändrad: 31 mars 2023

Rekrytering av medarbetare kommer att göras under våren 2023. Nedan ges en översikt av de sex forskningsprojekten som ingår i FRAS II. I tre av projekten utlyses doktorandtjänster, i de övriga tre postdoktorer. Utöver dessa projekt kommer examensarbeten att utlysas under programperioden.

 1.  Anläggning och skötsel av blandskog med löv i barrdominerade skogar

  Ett doktorandprojekt knutet till Skogforsk. Blandskogar, med flera trädslag, framhålls ofta som mer robusta ekosystem med större motståndskraft mot klimatförändringar och skadegörare. I den unga skogen finns ofta en blandning av naturligt föryngrat löv och planterade barrplantor. Om målet är att bibehålla blandningen måste ungskogen skötas. Syftet med projektet är att utvärdera metoder för både anläggning och tidig beståndsbehandling av blandskog med gran och löv. Den långsiktiga beståndsutvecklingen och ekonomin i blandskog kommer också att studeras. Huvudhandledare är Nils Fahlvik, Skogforsk.
 2. Beståndsanläggningskedjan

  Ett doktorandprojekt knutet till SLU. Förutsättningarna för det framtida beståndet grundläggs till stor del under etablerings- och ungskogsfasen, men kunskaperna om vad som händer från att en föryngring blivit godkänd fram till första gallring är fortfarande ganska begränsade. Projektet ska öka förståelsen för vilka delar av kedjan som är kritiska och hur olika delar av beståndsanläggningen kan anpassas för att forma skogen mot en målbild. Huvudhandledare är Karin Hjelm, SLU.

 3. Tidig upptäckt av risken för skador hos tall med hjälp av digitala verktyg

  Ett doktorandprojekt knutet till LNU. Tidig upptäckt av skogsskador kan ske genom analys av molekylära, kemiska eller optiska signaler som är specifika för en viss skadegörare. Dessutom kan övervakning ske genom infångning av svampsporer i luften eller fångst av skadeinsekter. I projektet kommer tidig detektering av skador på tall att vara i fokus. Doktorandens uppdrag är framför allt att utveckla kunskaper om tidiga, fysiologiska och spektrala signaler i tallplantor och unga träd med nedsatt vitalitet samt att utvärdera vilka spektrala signaler som bäst indikerar ökad risk för svampskador. Huvudhandledare är Johanna Witzell, LNU.

 4. Föryngringsmetoder för tall i södra Sverige

  Ett postdoktorprojekt knutet till SLU. Beståndsanläggning och skötsel av tallskog är en högprioriterad fråga för södra Sverige. Projektet kommer bland annat att utnyttja de tidigare försök som etablerades i FRAS-programmet, där syftet är att undersöka olika föryngringsmetoder för tallskog och jämföra dessa metoder över tid fram till första röjning. Speciell uppmärksamhet ägnas åt viltbetning och flertoppighet. Huvudhandledare är Karin Hjelm, SLU.

 5. Anpassad beståndsskötsel för flera mål

  Ett postdoktorprojekt knutet till Skogforsk. I projektet bedrivs forskning om skogsskötsel med tyngdpunkt på alternativa skötselmetoder, med särskilt fokus på naturhänsyn men också produktion. Syftet är att öka kunskapen om hur man både kan bruka och bevara skogen genom anpassad skogsskötsel och visa på vilka möjligheter och avväganden som måste göras för att uppfylla olika målbilder. Huvudhandledare är Line Djupström, Skogforsk.

 6. Framtidens skogsskötselplaner

  Ett postdoktorprojekt knutet till LNU. Från skogsägare finns önskemål om en mer interaktiv skogsbruksplan där flera skötselalternativ för respektive område eller bestånd presenteras. Ett annat behov handlar om effektiv ajourhållning av skogstillståndet, även efter utförda åtgärder. Idag finns möjlighet att automatiskt och löpande ajourhålla skogsbruksplanen genom att mäta den faktiska tillväxten med tidsserier av fjärranalys- och skördardata. Projektet syftar bland annat till att kartlägga skogsägares behov av planeringsstöd, att undersöka hur planer kan ajourhållas automatiskt och hur skogsägarens egna registreringar kan uppdateras löpande. Huvudhandledare är Johan Fransson, LNU.