Projekt och medarbetare

Senast ändrad: 15 november 2023

FRAS II är uppdelat i sex forskningsprojekt, utöver det gemensamma arbetet med FRAS infrastruktur (främst försöksförvaltning) och kommunikation. Tre av projekten utförs som doktoranduppgifter och tre som postdoktorprojekt. Under programperioden kommer också examensarbetare att lysas ut inom FRAS II. Två av projekten är knutna till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), två till Linnéuniversitetet (LNU) och två till Skogforsk.

Ansvariga för programledning, kommunikation och ledningsgrupp presenteras under Kontakt FRAS II, där också doktorandernas och postdoktorernas kontaktuppgifter finns.

 1. Anläggning och skötsel av blandskog med löv i barrdominerade skogar

Ett doktorandprojekt knutet till Skogforsk. Blandskogar med flera trädslag framhålls ofta som mer robusta ekosystem med större motståndskraft mot klimatförändringar och skadegörare. I den unga skogen finns ofta en blandning av naturligt föryngrat löv och planterade barrplantor. Om målet är att bibehålla blandningen måste ungskogen skötas. Syftet med projektet är att utvärdera metoder för både anläggning och tidig beståndsbehandling av blandskog med gran och löv. Den långsiktiga beståndsutvecklingen och ekonomin i blandskog kommer också att studeras.

Doktorand: Alfred Deutgen, Skogforsk

Huvudhandledare: Nils Fahlvik, Skogforsk

Biträdande handledare: Anna Jensen, LNU och Emma Holmström, SLU.

Alfred Deutgen

Alfred Deutgen

2. Beståndsanläggningskedjan

Ett doktorandprojekt knutet till SLU. Förutsättningarna för det framtida beståndet grundläggs till stor del under etablerings- och ungskogsfasen, men kunskaperna om vad som händer från att en föryngring blivit godkänd fram till första gallring är fortfarande ganska begränsade. Projektet ska öka förståelsen för vilka delar av kedjan som är kritiska och hur olika delar av beståndsanläggningen kan anpassas för att forma skogen mot en målbild.

Doktorand: Edzus Romans, SLU

Huvudhandledare: Karin Hjelm, SLU

Biträdande handledare: Erika Olofsson, LNU, Mattias Berglund, Skogforsk och Luis Andres Guillen Alm, SLU.

Edzus Romans.

Edzus Romans

3. Tidig upptäckt av risken för skador hos tall med hjälp av digitala verktyg

Ett doktorandprojekt knutet till LNU. Tidig upptäckt av skogsskador kan ske genom analys av molekylära, kemiska eller optiska signaler som är specifika för en viss skadegörare. Dessutom kan övervakning ske genom infångning av svampsporer i luften eller fångst av skadeinsekter. I projektet kommer tidig detektering av skador på tall att vara i fokus. Doktorandens uppdrag är framför allt att utveckla kunskaper om tidiga, fysiologiska och spektrala signaler i tallplantor och unga träd med nedsatt vitalitet samt att utvärdera vilka spektrala signaler som bäst indikerar ökad risk för svampskador.

Doktorand: Annette Eilert

Huvudhandledare: Johanna Witzell, LNU

Biträdande handledare: Magnus Persson, Skogforsk, Johan Fransson, LNU och Douglass Jacobs, SLU.

Annette Eilert
Annette Eilert

4. Föryngringsmetoder för tall i södra Sverige

Ett postdoktorprojekt knutet till SLU. Beståndsanläggning och skötsel av tallskog är en högprioriterad fråga för södra Sverige. Projektet kommer bland annat att utnyttja de tidigare försök som etablerades i FRAS-programmet, där syftet är att undersöka olika föryngringsmetoder för tallskog och jämföra dessa metoder över tid fram till första röjning. Speciell uppmärksamhet ägnas åt viltbetning och flertoppighet.

Postdoktor: Mikolaj Lula, SLU

Mentor: Karin Hjelm, SLU

Biträdande mentorer: Ulf Johansson, SLU, Erika Olofsson, LNU och Oscar Nilsson, Skogforsk.


Mikolaj Lula

Mikolaj Lula

5. Anpassad beståndsskötsel för flera mål

Ett postdoktorprojekt knutet till Skogforsk. I projektet bedrivs forskning om skogsskötsel med tyngdpunkt på alternativa skötselmetoder, med särskilt fokus på naturhänsyn men också produktion. Syftet är att öka kunskapen om hur man både kan bruka och bevara skogen genom anpassad skogsskötsel och visa på vilka möjligheter och avväganden som måste göras för att uppfylla olika målbilder.

Postdoktor: Delphine Lariviere, Skogforsk

Mentor: Line Djupström, Skogforsk

Biträdande mentorer: Urban Nilsson, SLU och Ann-Mari Fransson, LNU.

Delphine Lariviere
Delphine Lariviere

6. Framtidens skogsskötselplaner

Ett postdoktorprojekt knutet till LNU. Från skogsägare finns önskemål om en mer interaktiv skogsbruksplan där flera skötselalternativ för respektive område eller bestånd presenteras. Ett annat behov handlar om effektiv ajourhållning av skogstillståndet, även efter utförda åtgärder. Idag finns möjlighet att automatiskt och löpande ajourhålla skogsbruksplanen genom att mäta den faktiska tillväxten med tidsserier av fjärranalys- och skördardata. Projektet syftar bland annat till att kartlägga skogsägares behov av planeringsstöd, att undersöka hur planer kan ajourhållas automatiskt och hur skogsägarens egna registreringar kan uppdateras löpande.

Postdoktor: Anställning pågår

Mentor: Johan Fransson, LNU

Biträdande mentorer: Johan Sonesson, Skogforsk och Renats Trubins, SLU.