Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk

Senast ändrad: 20 oktober 2022

Denna distanskurs ger grunderna inom skogsskötsel och skogsekologi och tar upp de olika nyttor som skogen ger. Kursen vänder sig till lärare eller tjänsteman, skogsägare och studenter som vill veta mer om skogsekologi, skogsskötsel och vilka mål som kan vara aktuella för skog i Sverige.

Produkter från skogen spelar en viktig roll i vår ekonomi men idag ökar intresset för andra nyttor från skogen; t ex biologisk mångfald, rekreation och skogens roll i klimatförändringar. Därför är kunskap om olika aspekter av nyttjande av skogen viktigt.

Kursinnehåll

Kursen har tre delar. De börjar med grundläggande skogsekologi, naturvård i skogen och skogsskötsel. Dessa delar går parallellt. Den tredje delen tar upp olika mål eller nyttor med skog och skogsbruk och ett antal experter föreläser. Alla lektioner/föreläsningarna spelas in och är tillgängliga på lärplattformen Canvas. I kursen ingår även två obligatoriska fysiska träffar i skogen (exkursioner) om totalt 4 dagar (2x2dagar), där kommer man mer praktiskt visa skogsskötselns och ekologins grunder och på så sätt underbygga de teoretiska delarna av kursen.

Under första delen av kursen ska ett antal korta sk quizar klaras av. Under den senare delen av kursen ska studenterna skriva en uppsats om ett mål med skogsbruk och hur det påverkar skogsskötseln. Studenterna väljer själv vilket mål eller nytta de tycker är viktiga. Vid den sista fältträffen tar vi upp studenternas arbeten och förslag ute i skogen.

Läs mer om innehållet och hur du söker till kursen.

Tallskog
Tallskog
Kantareller
Skogens guld, kantareller
Bokskog
Bok är ett av de ädla lövträden i Sverige.
Skördare
Skördare används i stort sett vid all avverkning i Sverige, både i gallring men främst vid slutavverkning.
Älg
Skogens konung älgen, gör både nytta och skada.

Kontaktinformation

Eric Agestam, Forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
eric.agestam@slu.se, 040- 415 192, 070-676 10 23