SLU:s fortlöpande miljöanalys, program Bebyggd miljö (FoMA) 2021

Senast ändrad: 11 april 2022

Personal

Harald Klein, koordinator, SLU Tankesmedjan Movium
Karl Lövrie, ledningsgrupp, prodekan LTV-fakulteten, FoMA-rådet
Märit Jansson, ledningsgrupp, lektor institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LTV-fakulteten, FoMA-rådet

Finansiering

Programmet finansierades med SLU centrala stats-anslagsmedel på 342 000 SEK samt beviljade projektmedel på 500 000 SEK. Återtag av projektmedel på 263 891 SEK.

Aktiviteter

Utlysning av projektmedel, för första gången samtidigt med andra foma-program

Årsmöte samt bedömningsmöte med den externa referensgruppen med deltagare från Boverket, Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Folkhälsomyndigheten

I samband med utlysning av projektmedel för 2022 arrangerades ett informationsmöte för forskare på SLU med Boverket och Metria kring deras fortsatta arbete med krontäckningsstudier för tätorter

Koordinatorn deltog som behovsägarrepresentant för SLU och formulerade utmaningen ”Förstärkt natur med AR” i årets Hack for Sweden

Publikationer

Utveckling av lekotoper för barns naturmöten
Författare: Fredrika Mårtensson, Anna Litsmark, Björn Wiström, Marcus Hedblom och Åsa Ode Sang, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och institutionen för stad och land

Friyta och lekvärde på skolgårdar – Fortlöpande miljöanalys om yta och kvalitet på Sveriges skolgårdar
Författare: Maria Kylin, Linnea Fridell, Anamaria Panaite-Bondre, Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Projekt

Beviljade projekt:

Förstudie om att utveckla metoder inom fort-löpande miljöanalys avseende hälsopromoverande grönstruktur i bebyggd miljö
Projektledare: Patrik Grahn, institutionen för människa och samhälle

Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering
Projektledare: Anna Bengtsson, institutionen för människa och samhälle

Pågående projekt:

Empirisk data för blågrön infrastruktur – en översikt för Malmö och möjligheter för uppskalning för FOMA
Projektledare: Åsa Ode Sang, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Återtagna projekt:

Digitala avbildningar och spatiala modeller av urban vegetation för att bestämma biodiversitet, CO2 lagringskapacitet och friska gröna miljöer
Projektledare: Ann-Mari Fransson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (avslutat sin anställning under 2021)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17