SLU Tankesmedjan Movium

Senast ändrad: 11 april 2022

Under 2021 har vi mött kollegor i bransch och i akademi i många olika sammanhang.

På Movium arbetar vi också ständigt med att utveckla vår verksamhet och varandra. Under året har vi arbetet med att utveckla nya format tillsammans med vår ”systerplattform” SLU Urban Futures som syftar till att erbjuda fördjupade sammanhang för framtidsdiskussioner om urban omställning med utgångspunkt i aktuell forskning, miljöanalys och andra erfarenhetskunskaper. Förhoppningsvis blir dessa format lite utmanande men framför allt spännande och handlingsinriktade. Mer om detta nästa år.  

Personal

Under året har personalstyrkan förändrats genom ett par tillfälliga tjänster. Fem av de sju personerna arbetar heltid och två av dem halvtid.

Caroline Dahl, verksamhetsledare
Jeanette Donner, administrativt stöd
Petra Dunér, projektassistent (oktober–december)
Fredrik Jergmo, stf verksamhetsledare, koordinator Plantarum, redaktör Movium Fakta
Lena Jungmark, nationell koordinator barns och ungas utemiljö
Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, FOMA bebyggd miljö
Parvin Mazandarani, kommunikatör
Titti Olsson, chefredaktör Tidskriften STAD
Henrietta Palmer, senior rådgivare (oktober 2021–april 2022)
Anders Rasmusson, koordinator Movium Rådgivning, webredaktör

Till Tankesmedjan Movium finns en delvis extern redaktion för Tidskriften STAD kopplad. De externa medarbetarna består av en journalist och två landskapsarkitekter.

För uppdraget att koordinera miljöanalysprogrammet byggd miljö finns en extern referensgrupp bestående av myndighetspersoner från Boverket, Naturvårdsverket, Statistikmyndigheten SCB, Folkhälsomyndigheten, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet.

I tankesmedjans ledningsråd har under året funnits sju ledamöter varav två från SLU och återstående ledamöter utgörs av externa resurser från partners, myndigheter och andra strategiska positioner med relevans för tankesmedjans verksamhet.

Ledningsråd

Moa Björnson (ordf), stadsutvecklingschef, Bodø kommun
Lars Johansson, prefekt, institutionen för stad och land, SLU
Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare, Region Gotland
Elisabet Jonsson, Uppsala stad (avgick våren 2021)
Karl Lövrie, prodekan, LTV-fakulteten, SLU
Ola Melin, länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne
Caroline Stigsdotter, expert/projektledare översiktlig planering, Boverket (avgick våren 2021)
Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt Urbio (tillkom hösten 2021)

Finansiering

Verksamheten finansieras dels av statsanslag dels av externa medel varav merparter utgörs av medlemskap (Movium partnerskap) samt olika slags prenumerationer på produkter och tjänster (Movium Plantarum, Rådgivning, Tidskriften STAD samt Movium Fakta). Vissa intäkter kommer även via externa och avgränsade uppdrag, som exempelvis uppdraget att utvärdera Boverkets ekosystemtjänstverktyg ESTER, eller från forskningsfinansiärer när plattformens personal ingår i sådana.

Verksamhetens ekonomiska resultat gav under 2021 ett mindre överskott. Omsättningen under 2021 var något lägre än budgeterat, främst beroende på att kurser och konferenser fortfarande inte kunde genomföras i planerad omfattning på grund av pandemin.

Projekt

Beviljade partnerskapsprojekt:

Sammanställning av odlingserfarenheter av träd och buskar för ett nordligt klimat
Henrik Sjöman, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande
Marcus Hedblom, institutionen för stad och land

Planeringssystem för behovsstyrd utemiljöskötsel genom användning av mätdata från sensorer
Anders Kristoffersson, institutionen för landskaps-arkitektur, planering och förvaltning

Bevattning med stöd av data från sensorer och andra datakällor
Tobias Emilsson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Här inne finns en stad – att utveckla multifunktionella områden i en två-dimensionell gränszon
Emily Wade, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljade partnerskapsaktiviteter:

Evidensbaserade riktlinjer vid planering av städers grönområden
Patrik Grahn, institutionen för människa och samhälle

Serieworkshop i två delar för fördjupad studie av social rättvisa i projektet Att skicka begrepp på resa
Carola Wingren, institutionen för stad och land

Parker och stadsrum Landet runt 1985–2020
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

Designtävling 2021
Parvin Mazandarani, SLU Tankesmedjan Movium

Rapporterade partnerskapsprojekt:

Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster
Johanna Deak Sjöman, institutionen för landskaps-arkitektur, planering och förvaltning

Hållbar utemiljöförvaltning i skola och förskola
Petter Åkerblom, institutionen för stad och land

Hälsofrämjande utemiljö – en utökad fallstudie i Täby kommun
Anna Bengtsson, instititionen för människa och samhälle

Hälsofrämjande utemiljö – koncept och modeller för att främja designprocesser
Anna Bengtsson, institutionen för människa och samhälle

Rapporterade partnerskapsaktiviteter:

Evidensbaserade riktlinjer vid planering av städers grönområden
Patrik Grahn, instiutionen för människa och samhälle

Serieworkshop i två delar för fördjupad studie av social rättvisa i projektet Att skicka begrepp på resa
Carola Wingren, institutionen för stad och land

Den viktiga osynliga landskapsarkitekturen
Jitka Svensson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Mellan forskning och praktik: Utemiljödagen i Alnarp 26 jan 2021
Märit Jansson, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Designtävling 2020
Parvin Mazandarani, SLU Tankesmedjan Movium

Förvaltning genom ekosystemtjänster
Per G Berg, institutionen för stad och land

Samverkansprojekt:

Designtävling – I samverkan med Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund samt Stenindustriförbundet genomförs en tävling riktad till SLU:s landskapsstudenter. 2021 handlade tävlingsuppgiften om att omgestalta minnesplatsen på Östra Kyrkogården i Malmö, först gestaltad av Sigurd Lewerentz.

Utvärdering ESTER – Uppdrag från Boverket att utvärdera verktyget ESTER som används för att kartlägga ekosystemtjänster i tidiga skeden. I uppdraget ingick även två webinarium för att lära ut verktyget samt att diskutera erfarenheterna av att använda verktyget.

Green City – Projekt i samarbete med LRF Trädgård som påbörjades i slutet av 2021 med syfte att ta fram en populärvetenskaplig broschyr om värdet av gröna städer baserat på sammanställning av forskningsläget inom Klimat, Biologisk mångfald, Hälsa och sociala sammanhang samt Ekonomi.

Utbildning Helsingborgshem – Ett pilotprojekt för att utveckla och testa ett utbildningskoncept för grundläggande utbildning kring träd och grönska i offentliga miljöer. Målgrupp för utbildningskonceptet var unga vuxna och projektet genomfördes som en tredagarskurs för ungdomar och vuxna handledare med namnet Skötsel och förvaltning av gröna miljöer.

Samverkansavtal Uppsala – samverkan mellan
Uppsala kommun och SLU Tankesmedjan där Movium koordinerar avtalet samt stimulerar till aktiviteter inom utpekade teman.

Publika parter och stadsrum – Vår årliga mötesplats och konferens som samarrangeras med Malmö och Helsingborgs stad. 2021 tillkom även Lunds kommun som part och konferensen arrangerades digitalt från Lund med internationella föreläsare som talade under rubriken Var dag utomhus.

Lek för demokrati – Formasfinansierat forskningsprojekt som vår nationella koordinator för regeringsuppdraget kring barns och ungas utemiljö deltar i tillsammans med deltagare från Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet och Ängelholms kommun. Under 2021 har workshoppar genomförts med femteklassare från två skolor i Ängelholm samt bygglek på den plats där kommunens nya stadshus så småningom ska uppföras.

Återrapportering – I SLU:s regleringsbrev för 2021 angav att SLU Tankesmedjan Movium skulle återrapportera sin verksamhet inklusive sitt uppdrag kring kunskapsspridning och kunskapsutveckling kring barns och ungas utemiljö. En kartläggning av verksamhetens 40 åriga historia påbörjades med en första sammanfattande rapport som lämnades vid årsskiftet.

Publikationer

Tidskriften STAD 32 – Vad händer med stadskärnan?

Tidskriften STAD 33 – Livets jublande krona

Tidskriften STAD 34 – Tid för omställning

Tidskriften STAD 35 – Planera för reträtt

Movium Fakta #1 2021 – Platsspecifika designprocesser

Movium Fakta #1 2021 – Yta och kvalitet på skolgård och förskolegård

Movium Fakta #1 2021 – Urbana grönområden

Movium Fakta #1 2021 – I-Tree Eco

Movium Fakta #1 2021 – Särskilt skyddsvärda träd

Stad & Land 189 – Barn Plats Lek Stad: strategier för barnvänlig stadsplanering

Stad & Land 190 – Urban natur human stad: 40 år med SLU Tankesmedjan Movium

Aktiviteter

19 januari – Gestaltad livsmiljö som möjliggörare. Digitalt seminarium tillsammans med Arkitekturakademin och ArkDes

9 mars – Släppsamtal för Tidskriften STAD. Digitalt. Samtal med Linda Lissola, produktdesigner/Design Researcher, Sony

22 april – Publika parker och stadsrum: Var dag utomhus. Digital konferens med internationella föreläsare

25 maj – Släppsamtal för Tidskriften STAD. Digitalt. Samtal med Patrick Bellan, SLU

21 september – Släppmingel för Tidskriften STAD. Form/Design Center. Samtal med Helene Båtshake, Svenska kyrkan

12 oktober – Vad är poängen med utomhuspedagogik. Webbinarium tillsammans med Utenavet

30 november – Rådgivardag: Växtbäddar med biokol. Webbinarium

7 december – Släppmingel för Tidskriften STAD. SLU Alnarp. Samtal med Emma B. Jones, Plot Studio

Partners

AB Svenska Bostäder
AFRY
Akademiska Hus AB
Bostads AB Poseidon
Ekologigruppen AB
E-planta ekonomisk förening
Eskilstuna kommun
Familjebostäder i Göteborg AB
FOJAB arkitekter AB
Funkia AB
Gävle Kommun
Göteborgs begravningssamfällighet
Göteborgs Stad
Halmstads kommun
Helsingborgs Stad
HSB Riksförbund ekonomisk
förening
Husqvarna AB
IQ Samhällsbyggnad
Jönköpings Kommun
Kalmar Kommun
Karlshamns Kommun
Kristianstads kommun
Kyrkogårdsförvaltningen i Borås
Kyrkogårdsförvaltningen
Landskrona församling
Linköpings Kommun
Lomma Kommun
Luleå Kommun
Lunds kommun
Malmö Kyrkogårdsförvaltningen
Malmö Stad
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB
Motala Kommun
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU)
Nybro Kommun
Ramboll Sverige AB
Region Jönköpings län
Region Skåne
Roskilde Kommune Veje
og Grønne områder
Skellefteå Kommun
FSS ( Föreningen Sveriges
stadsträdgårdsmästare)
Statens fastighetsverk
StenForsk AB (Stenindustrins
Forskningsinstitut AB)
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning
Stockholms Stad
Sundbybergs Stad
Sundsvalls Kommun
Sweco Architects AB
Svenska kyrkan Kalmar,
Kalmar pastorat
Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund (SKKF)
Tekniskförvaltare mark/utemiljö
Tengbom
Topia Landskapsarkitekter AB
c/o Codesign
Trelleborgs Kommun
Tyréns Byggkonsult AB
Täby Kommun
Uddevalla Kommun
Umeå Kommun, Stadshuset
Uppsala Kommun
Uppsalahem AB
URBIO AB
Vacse AB
Vestre AS
White Arkitekter AB
WSP Sverige AB
Värnamo Kommun
Västerås kyrkogårdsförvaltningen
Ängelholms Kommun
Örebro Kommun
Örebro Kyrkogårdsförvaltning

Vi började året med att samarrangera den välbesökta mötesplatsen ”Gestaltad livsmiljö som möjliggörare” där SLU Tankesmedjan Moviums framtidsspaning från jubileumsåret 2020 presenterades. Det eventet, som lockade över 1 000 deltagare, arrangerade vi tillsammans med ArkDes och Arkitekturakademin. Framtidsspaningen ingår också i vår jubileumsbok “Urban Natur Human Stad – 40 år med SLU Tankesmedjan Movium” som lanserades före årsskiftet. Boken består av jubileumsreflektioner från flera av SLU:s forskare, tidigare verksamhetsledare samt företrädande för branschen. 

En annan viktig publikation som vi gett ut under året är skriften "Barn Plats Lek Stad" författad av Lena Jungmark som är koordinator för regeringens uppdrag att sprida och utveckla kunskap kring barns och ungas utemiljö. I skriften ställs frågan om vad som händer när man planerar staden ur barnets perspektiv. Med erfarenheterna av vårt fleråriga uppdrag hävdar Movium att det nu är dags för en kraftfull barnpolitik som tar avstamp i en vision om ett hållbart samhälle där barns och ungas perspektiv är avgörande för framtiden. Andra aktiviteter inom vårt “barnuppdrag” har under året varit deltagandet i det Formasfinansierade projektet “Lek för demokrati” som vi genomför tillsammans med Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet och Ängelholms kommun. 

Ett viktigt samarbete och event som vi genomfört under året var vår konferens ”Publika parker och stadsrum” som arrangerades digitalt från Lund med rubriken Var dag utomhus. Vi är mycket glada att konferensen samarbetspartners Malmö stad och Helsingborgs stad har utökats med Lunds kommun. Vi har också testat ett nytt format för samverkan där vi fördjupat ett samarbete med ett kommunalt bostadsbolag som ville erbjuda en kortkurs kring skötsel av vegetation för tillfälligt anställda unga vuxna. Försöket slog mycket väl ut.  

Vår rådgivardag handlade i år om växtbäddar med biokol. Movium Rådgivning har också varit aktiv under hela året och svarat på prenumeranternas frågor. Frågor kring stadsträd och växtbäddar har varit återkommande liksom frågor kring skadeangrepp. Några av alla frågor och svar är samlade i rådgivningens nyhetsbrev Movium Direkt. Vår växtdatabas Plantarum utvecklar vi vidare med intresse från såväl bransch som SLU:s studenter. 

Movium Partnerskap är en viktig del av Moviums verksamhet. Under året har partnerskapsträffar arrangerats kring blågröna lösningar i urban miljö, tätortsnära skogar samt metoder för att gynna social rättvisa i gröna urbana rum. Partnerskapet möjliggör samfinansierade forskningsprojekt och under året har nya projekt beviljats som speglar fältets bredd och djup: odlingserfarenheter av träd och buskar för ett nordligt klimat, gröna multisensoriska inomhusmiljöer, utemiljöskötsel och bevattning utifrån mätdata från sensorer samt multifunktionella områden. Flera partnerskapsaktiviteter har också blivit beviljade och genomförda.  

Designtävlingen för SLU:s studenter kring begravningsplatser, som genomförs i samarbete med SKKF och Stenindustriförbundet, handlade i år om en uppdatering av Sigurd Lewerentz minnesplats på Östra Kyrkogården i Malmö. Östra Kyrkogården firade nyligen 100 år och det var därför extra roligt att hålla tävlingen på detta tema.  

Miljöanalys kring den byggda miljön är ett koordineringsuppdrag som Movium ansvarar för. Två projekt har dragit i gång under året där det ena är en förstudie för att utveckla metoder avseende hälsopromoverande grönstruktur i bebyggd miljö och det andra fokuserar på att finna kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende. Programmets koordinator var också initiativtagare till att formulera en utmaning som plockades upp av “Hack for Sweden”, en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data. Just denna utmaning handlade om att skapa virtuella skyltar för vegetation som också kan anpassas efter användarnas behov och intresse.  

Movium Fakta, baserad på vetenskaplig grund och expertis i praktiken, tar upp angelägna frågor för branschen. Året omfattar som vanligt utgivning av sex nummer. Årets teman har fokuserat kring olika aspekter av träd, men frågor kring urbana utemiljöers betydelse för hälsa och välbefinnande, samt yta och kvalitet på skolgård och förskolegård, har också tagits upp.  

Tidskriften STAD har under året släppt fyra nummer där två av våra teman fokuserat på samhällets omställning och anpassning inför klimathot. I ett av våra nummer firar vi trädet som ”livets jublande krona” och årets första nummer tittade närmare på våra stadskärnor. Digital smygläsning finns på vår hemsida. Under året har vi också startat ett förarbete för att kunna komplettera vår fina papperstidning med en digital version och vi ser fram emot att lansera denna under nästa år tillsammans med en ny webb för Movium. Vissa av våra välbesökta släppmingel har i år kunnat återgå till fysiska event där interaktionen med publiken är så inspirerande. Men vi är samtidigt glada att det digitala formatet som vi också använt erbjuder fler från hela landet att delta.  

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530