SLU Tankesmedjan Movium 2022

Senast ändrad: 29 juni 2023

Året som gått, SLU Tankesmedjan Movium

2022 var året då vi kom tillbaka från pandemin och vi genomförde fler fysiska aktiviteter igen. Vi fortsätter att arbeta för att öka kunskapen om och kvaliteten på urbana utemiljöer eftersom vi är övertygade om att det är en väsentlig del för att uppnå hållbarare städer och samhällen.

Mötesplats och kunskapsförmedling

För Tankesmedjan Movium är ett lärande samtal och kreativa utbyten viktiga arbetssätt och vi har under 2022 mött kollegor i bransch och akademi i många olika sammanhang. Vi har t ex arbetat med en partnerskapsträff i Helsingborg med temat ”Lekplatsernas historia och framtid”. Fler av dessa arrangemang är genomförda i samverkan med andra kollegor i samhällsbyggandet såsom kommuner, konsulter, statliga verk och andra universitet.
  
Konferensen Publika parker och stadsrum, den årliga mötesplatsen inom landskapsarkitektur och stads­planering i samarrangemang med Malmö, Helsingborg och Lund genomfördes som en kombinerat fysisk och digital konferens i Helsingborg med temat, Den lekfulla staden.

I december var vi sam-arrangör till en välbesökt nordisk konferens om gröna städer, Towards greener, healthier and resilient cities, i Stockholm.

Vi genomförde en populär rådgivardag om växtbäddar med biokol med studiebesök  i Stockholm. Några av alla frågor och svar är samlade i Rådgivningens nyhetsbrev, Movium Direkt. År 2022 kunde vi återigen genomföra studieresor, en gick till Köpenhamn med temat den lekfulla staden och en om design och förvaltning av tätortsnära skog med guidade turer till Alnarps landskaps­labb, Filborna skogspark i Helsingborg och Järavallen i Kävlinge.

Redaktion 

Produktionen inom våra olika redaktioner har varit fortsatt hög. Movium Fakta, baserad på vetenskaplig grund och expertis i praktiken och med branschen som särskild målgrupp har gett ut faktablad på teman som handlat om allt från hur man skapar dagvattenlösningar med regnbäddar, urban viltförvaltning samt belysningens påverkan på nattens ekologi.

Tidskriften STAD har under året släppt fyra nummer med olika teman. Ett handlar om torget nu och i framtiden och ett annat nummer har temat sovstaden vaknar.

Varje nummer har haft ett släppmingel, ofta på Form Design Center i Malmö. I december var det premiär på släppmingel på Ultuna.

Samverkan 

Movium Partnerskap växer med nya medlemmar och projekt. Under 2022 beviljades medel för partnerskapsprojekt för bl a ett projekt om evig gravfrid, ett om en applikation för skötsel av träd och ett om konst och tillfällig gestaltning i riskmiljö för barn och unga. Beviljade och avslutade projekt finns att ta del av på Tankesmedjan Moviums hemsida.

Även den årliga designtävlingen för SLU:s studenter kring begravningsplatser, som genomförs i samarbete med SKKF och Stenindustriförbundet, har fått aktivitetsbidrag under året.

Uppdrag barns och ungas utemiljö

Movium har regeringens viktiga nationella samordningsuppdrag om kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring barns och ungas utemiljö. Viktiga frågor som har fått utrymme i årets verksamhet har handlat om implementeringen av barnkonventionen, utvärdering av användningen av barnkonsekvensbeskrivningar, och hur barn får plats i staden. Under året har vi bl a genomfört ett webbinarium om Barnvänliga städer och ett seminarium, Lek för demokrati, om gestaltad livsmiljö på Form/Design Center i Malmö samt konferensen Leken först, i Örebro till­sammans med Örebro kommun, Arwidssonstiftelsen, Boverket och Statens konstråd. Vi har presenterat boken Barn Plats Lek Stad på Regeringskansliet, en konferens arrangerad av kommittén för ökad fysisk aktivitet samt haft utställningen Lek! i samarbete med Form/Design Center i Helsingborg under H22.

Vi på Tankesmedjan Movium  jobbar vidare för en utemiljö som bidrar till attraktiva och hållbara urbana landskap. Miljöer som i pandemins spår visat sig vara precis så värdefulla som vi alltid vetat!

För mer information besök eller följ oss på:

SLU Tankesmedjan Movium
Nyhetsbrev
Facebook
LinkedIn
Instagram
YouTube

Relaterade sidor: