SLU Partnerskap Alnarp 2022

Senast ändrad: 27 september 2023

SLU:s forskare Maria Ernfors, David Hansson och Sven-Erik Svensson presenterar resultat mellangrödors effekt på ogräskontroll, kolinlagring, lustgasavgivning och biogasproduktion.på Hortofältdagen i Skepparslöv den 13 september 2022. Foto: Johanna Grundström.

Året som gått, SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarps samverkan mellan akademi, näringsliv och andra organisationer i samhället har visat sig vara framgångsrik. Modellen syftar till att skapa förutsättningar för att omsätta akademins kunskap i utvecklingen av näringsliv och samhälle i stort samtidigt som forskningens och utbildningarnas kvalitet och relevans kan stärkas. År 2022 släpptes boken Samarbeten i den skånska myllan, som beskriver partnerskapets uppkomst och utveckling. Mycket har förfinats på vägen och det är viktigt att det arbetet fortsätter. Den fortsatta framgången och verksamhetens innehåll är helt beroende av ett engagemang från representanter för nuvarande och tillkommande partners liksom forskare, lärare och studenter inom universitetet.

Under 2022 tillträdde Håkan Schroeder som ny verksamhetsledare. Håkan har i olika roller kunnat följa och delta i partnerskapets verksamhet sedan starten 2004. Under senare delen av året tillkom Johanna Grundström som ny kommunikatör. Kommunikationen av resultat från forskning och dialogaktiviteter är central för att ta kunskap och erfarenheter till praktisk användning, men också för att synliggöra kompetens för framtida samverkan. Även här sker en ständig utveckling för att göra informationen tillgänglig för avsedda målgrupper och i ändamålsenlig form.

Samhällets beredskap har hamnat högst på agendorna

År 2022 var året då vi så småningom fick möjlighet att träffas igen efter pandemiperioden. Det var också året då Rysslands anfallskrig mot Ukraina inleddes. Utifrån SLU Partnerskap Alnarps perspektiv är det tydligt att verksamheter och kunskapsområden som samlas på denna plattform har blivit ännu mer efterfrågade i samhället. Under 2022 har frågeställningar och lösningar relaterade till samhällets beredskap kommit att hamna högt upp på agendorna, vilket kommer påverka verksamheten framöver. De stora klimat- och energiutmaningarna som accelererat under 2022 kräver biobaserade och cirkulära system där resurserna används effektivt genom lösningar som kännetecknas av precision och hög verkningsgrad. Konferensen för FNs konvention om biologisk mångfald (COP15) pekade på omedelbara behov av att utveckla produktion och konsumtion för att möta den negativa utvecklingen. Tillgång till kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet är avgörande för att lyckas med att tillvarata möjligheter och hantera utmaningar. Dessa komplexa utmaningar kräver också samarbete över branscher och discipliner för ökad kunskap och framgångsrika lösningar. Det kräver stora satsningar och nya arbetssätt. Ingen insats som kan föra utvecklingen i rätt riktning är för liten för att räknas, det bör känneteckna även vårt gemensamma partnerskap.

Nätverksaktiviteter

Nätverksaktiviteter som seminarier, workshops, konferenser m m är centrala för dialog med utbyte av erfarenheter, idéer och förslag. Dessa aktiviteter utgör också en viktig källa och drivkraft för partnerskapets kontinuerliga utveckling. Under 2022 har 36 aktiviteter av skiftande karaktär anordnats,  såväl ämnesöverskridande såsom ämnesgruppsspecifika.

Examensarbeten

De 14 examensarbeten som beviljats driftsmedel från partnerskapet har ökat i antal under året i jämförelse med tidigare år. Syftet med denna möjlighet är att skapa förutsättningar för intressanta resultat av relevans för medlemmar och akademi, samt bidra till kvaliteten i utbildningen.

Samverkan och projekt

SLU Partnerskap Alnarp fortsätter att växa med nya medlemmar, under 2022 tillkom 10 organisationer. Våra partners kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningar kan göras två gånger per år. Under 2022 beviljades 14 nya forskningsprojekt inom trädgård, växtodling och skog. 

För mer information om SLU Partnerskap Alnarp, besök oss eller följ oss på:

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53