Självständigt arbete

Senast ändrad: 23 februari 2023

Självständiga arbeten (examensarbeten) ska hanteras enligt samma rutiner och ansvarsförhållanden som övrig högskoleutbildning vid SLU. På vissa sätt skiljer sig dock självständiga arbeten (examensarbeten) från andra kurser.

Självständigt arbete kan du skriva på svenska eller engelska, vilket ska framgå av kursplanen. Vanligtvis ska du redovisa arbetet både skriftligt och muntligt.

Du är huvudansvarig för att det självständiga arbetet genomförs och SLU ska underlätta genomförandet genom att skapa goda förutsättningar. Varje student ska ha en handledare för detta arbete. Handledare och examinator ska inte vara samma person.

Företrädesvis på grundnivå kan det självständiga arbetet genomföras som arbete i par, men arbetsinsatsen ska redovisas och bedömas individuellt.

Alla självständiga arbeten ska plagiatgranskas (i Urkund) innan de godkänns och därefter publiceras i SLU:s elektroniska arkiv för studentarbeten.

För att ta del av information gällande masteruppsatser, vänligen besök den engelska sidan!

 

Företagsekonomi

Generellt kan kandidatuppsatser inom företagsekonomi handleds av alla institutionens forskare inom ämnet. För en fullgod matchning tilldelas handledare baserat på ett kort uppsatsförslag från studenten. För kandidatuppstaser finns nedan listade personer tillgängliga för handledning. Se gärna deras profiler på institutionens personalsida för inspiration och möjliga ämnen, men ha i åtanke att vi tilldelar handledare baserade på forskningsförslagen.

 • Karin Hakelius
 • Richard Ferguson
 • Johan Gaddefors
 • Carl-Johan Lagerkvist

Nationalekonomi

Generellt kan kandidatuppsatser inom nationalekonomi handleds av alla institutionens forskare inom ämnet. För en fullgod matchning tilldelas handledare baserat på ett kort uppsatsförslag från studenten. För kandidatuppstaser finns nedan listade personer tillgängliga för handledning. Se gärna deras profiler på institutionens personalsida för inspiration och möjliga ämnen, men ha i åtanke att vi tilldelar handledare baserade på forskningsförslagen.

 • Wei Huang
 • Pia Nilsson
 • Enoch Owusu Sekyere
 • Shon Ferguson
 • Sarah Säll
 • Rob Hart
 • Helena Hansson
 • Efthymia Kyriakopoulou

Relaterade sidor: