Studentinformation

Senast ändrad: 07 juni 2024

Institutionen för ekonomi kan hjälpa dig med följande:

Tentautlämning

Tentor hämtas på onsdagar kl 12:30-14:30 hos våra utbildningsadministratörer uppe på Institutionen för ekonomi, Ulls hus, plan 4.

Ta med anonymitetskod och legitimation.

Den student som vill begära omprövning av betygsbeslut kan, efter att ha läst igenom bedömningen, begära en kopia av sitt svar på provet, istället för att ta med sig originalet. Studenten undviker på detta sätt misstankar om att ändringar eller tillägg gjorts i svaret efter att det hämtats ut.

Studera med funktionsnedsättning

Om du önskar anpassning vid tentamen eller annan typ av examination, ber vi dig kontakta kursledaren redan vid kursstart. Det är nödvändigt för att ge lärarna en rimlig chans att ordna de praktiska arrangemangen kring examinationen.

När det gäller anpassad examination är det examinerande lärare (examinator) som avgör och beslutar om stödåtgärden är möjlig utifrån utbildningens mål och förutsättningar.

Vill du ansöka om pedagogiskt stöd finner du mer information på Studenwebben.

Fusk och plagiatgranskning

Som student vid SLU ansvarar du för din egen utbildning. Det innebär att du har ansvar att känna till de regler som gäller inom universitetet när det gäller fusk och plagiering.

Fusk handlar om att man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller liknande. Exempel på fusk är:

  • otillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov
  • ändring av återlämnad rättad skrivning
  • otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella inlämningsuppgifter
  • kopiering av andra studenters arbeten
  • avskrift utan korrekt angivande av källa
  • fabrikation av data
  • felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning
  • oriktig uppgift om tidigare studieprestation som ska bedömas för tillgodoräknande
  • etc.

För att anses vara fusk måste det vara frågan om ett vilseledande. Studenten ska avsiktligt ha försökt föra läraren bakom ljuset. För det krävs att studenten har gjort det medvetet (inte av misstag eller slarv), att studenten har känt till att det hon eller han gjorde inte var tillåtet och att det gäller något som ingår i bedömningen av en studieprestation

Urkund

Vid SLU används ett plagiatspårningssystem som kallas Urkund. Genom Urkund kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat. Detta gäller förstås även kandidatuppsatser, magisteruppsatser, masteruppsatser och övriga examensarbeten.

Generellt omtentatillfälle

Generell omtentamen ges vid två tilfällen: i mitten av augusti, och mitten av november då endast kurser från period 4 tenteras. För att skriva omtentamen krävs anmälan. Anmälan aktiveras under våren för tentamenstillfället i augusti och i september för tentamenstillfället i november.

För mer information om generella omtentamen, följ länken: Generella omtentamen

Information till studentrepresentant

Som studentrepresentant är du välkommen att skriva dina kommentarer till kursvärderingar. Dina och lärarens kommentarer är ett viktigt komplement till kursvärderingen och ska helst utarbetas i samarbete mellan dig som studentrepresentant och kursansvarig lärare.

För mer information om kursvärderingar, följ länken: Kursvärderingar

Information till studierepresentanter från SLUSS:

Ladda ner pdf

Download pdf

Relaterade sidor: