Analysgruppen

Senast ändrad: 03 mars 2020

Analysgruppen på institutionen arbetar med tillämpad analys av livsmedels- och jordbrukspolitiken. De samarbetar nära med Lunds Universitet och har gemensamt med dem byggt upp Agrifood Economics Centre.

Analysgruppen är en avdelning vid Institutionen för ekonomi vid SLU och Verksamheten finansieras av ett årligt anslag från regeringen på drygt 5 miljoner kronor. Personalen är placerad antingen i Uppsala eller i Lund och leds av avdelningschef Sören Höjgård.

Analysgruppen arbetar med samhällsekonomiska analyser och utvärderingar inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt inom landsbygdsutveckling. Perspektivet i verksamheten är både svenskt och internationellt och mottagare är i första hand Jordbruksdepartementet. Detta ställer krav på aktualitet och policyrelevans i analyserna, men också på framförhållning inför förändringar i omvärlden och därmed i politiken. Ett särskilt utpekat uppdrag är att säkerställa kompetens när det gäller ekonomiska modeller, i detta fall avseende CAPRI och AgriPoliS Enviro, för att göra kvantitativa analyser av jordbrukspolitiken. Analysgruppens arbete bedrivs inom ramen för Agrifood Economics Centre i samarbete med Institutet för Livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet.

 

http://www.agrifood.se/

Relaterade sidor: