Analysgruppen

Senast ändrad: 25 april 2022

Analysgruppen på institutionen arbetar med tillämpad analys av livsmedels- och jordbrukspolitiken. De samarbetar nära med Lunds Universitet och har gemensamt med dem byggt upp AgriFood Economics Centre.

Analysgruppen är en avdelning vid Institutionen för ekonomi vid SLU och Verksamheten finansieras av ett årligt anslag från regeringen på drygt 5 miljoner kronor samt av externa forskningsanslag. Personalen är placerad antingen i Uppsala eller i Lund och leds av avdelningschef Staffan Waldo. Grunden i verksamheten är policyrelevans, tillförlitlighet och objektivitet. 

Analysgruppen arbetar med samhällsekonomiska analyser och utvärderingar inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt inom landsbygdsutveckling. Perspektivet i verksamheten är både svenskt och internationellt. Mottagare är i första hand Näringsdepartementet men även andra departement, myndigheter, organisationer och forskare. Detta ställer krav på aktualitet och policyrelevans i analyserna, men också på framförhållning inför förändringar i omvärlden och därmed i politiken. Ett särskilt utpekat uppdrag är att säkerställa kompetens när det gäller ekonomiska modeller, i detta fall avseende CAPRI och AgriPoliS Enviro, för att göra kvantitativa analyser av jordbrukspolitiken. Analysgruppens arbete bedrivs inom ramen för Agrifood Economics Centre i samarbete med Institutet för Livsmedelsekonomisk analys vid Lunds universitet.

agrifood

 

http://www.agrifood.se/

Personal

Här hittar du vilka som jobbar inom Analysgruppen

I Lund finns institutionens kontor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kontoren hittas i hus Alfa 1 på plan 4. Ingång sker på Scheelevägen 15 D.”

Karta över campus i Lund hittar du här

Relaterade sidor: