Beslutsfattande och management

Senast ändrad: 10 mars 2020

I forskargruppen ’Beslutsfattande och management’ är vi intresserade av hur dessa beslut går till och vad de får för konsekvenser. Hur kommer beslutsfattare fram till besluten? Vad påverkar beslutsprocessen? Vad gör att en beslutsfattare väljer ett alternativ framför ett annat. Hur påverkar detta lantbruksföretagen och livsmedelsindustrin? Hur kan det omgivande samhället i förlängningen påverkas?

Med vårt intresse för individers beslutsfattande vill vi bidra till förståelsen för vad som styr utvecklingen hos lantbruksföretagen och livsmedelsindustrin genom att göra tydligt hur beslutsfattandet går till och vad som påverkar beslutsprocessen. Vi baserar forskningen på företagsekonomi och relaterade fält inom nationalekonomi. Vi använder också psykologiska modeller för att utveckla vår förståelse för individers beslutsfattande.

Varje dag fattas många beslut som på ett eller annat sätt har betydelse för lantbrukssektorns utveckling och för resten av samhället. Lantbrukare fattar beslut som har konsekvenser för djuren som används i produktionen, för markanvändningen, för miljön, för den ekonomiska utvecklingen och för sysselsättningen på landsbygden.

Företagsledare inom livsmedelsindustrin fattar beslut som påverkar vilka produkter som ska produceras och marknadsföras och hur, vilket i sin tur får konsekvenser för lantbrukare, för konsumenter, för sysselsättningen och för den globala utveklingen. Konsumenter väljer vad de ska köpa och tillsammans kan de skapa utrymme för framväxt av nya marknader. Det kan handla om nya typer av livsmedel men också om nya tjänster från lantbrukets sida såsom gårdsbaserad turism. Tillsammans har alla dessa beslut konsekvenser för hur vi på ett hållbart sätt kan nyttja de biologiska naturresurserna.

I forskargruppen ’Beslutsfattande och management’ är vi intresserade av hur dessa beslut går till och vad de får för konsekvenser. Hur kommer beslutsfattare fram till besluten? Vad påverkar beslutsprocessen? Vad gör att en beslutsfattare väljer ett alternativ framför ett annat. Hur påverkar detta lantbruksföretagen och livsmedelsindustrin? Hur kan det omgivande samhället i förlängningen påverkas? Med vårt intresse för individers beslutsfattande vill vi bidra till förståelsen för vad som styr utvecklingen hos lantbruksföretagen och livsmedelsindustrin genom att göra tydligt hur beslutsfattandet går till och vad som påverkar beslutsprocessen. Vi baserar forskningen på företagsekonomi och relaterade fält inom nationalekonomi. Vi använder också psykologiska modeller för att utveckla vår förståelse för individers beslutsfattande.

Personal

Här hittar du vilka som arbetar inom forskargruppen

Publikationer

Här finner du publikationer från forskargruppens medlemmar


Kontaktperson

Carl-Johan Lagerkvist
Professor vid Institutionen för ekonomi; Beslutsfattande och management

Telefon: 018-671783
E-post: carl-johan.lagerkvist@slu.se