Jordbrukssektorns ekonomi

Senast ändrad: 27 januari 2020

Jordbruks- och livsmedelssektorn står inför flera utmaningar, t.ex. att anpassa sig till produktionsmetoder som säkerställer minskad klimatpåverkan, främjande av biologisk mångfald och förbättring av djurvälfärden samt att möta samhälllets och konsumenternas förväntan och efterfrågan på varor som producerats med hållbara produktionsmetoder. Andra utmaningar relaterar till jordbrukssystemets resiliens, den ekonomiska bärkraften för lantbruksföretagen och andra företag i sektorn, effektiv användning av resurserna i sektorn och de globala kopplingarna på jordbruks- och livsmedelsmarknaderna.

Forskningen inom gruppen "Jordbrukssektorns ekonomi" syftar till att bidra till förståelsen för hur dessa utmaningar kan mötas. Vi engagerar oss därför i tvärvetenskapliga ansatser för att hantera komplexiteten, där vi kombinerar teoretiska insikter från det vetenskapliga fältet jordbrukssektorns ekonomi med kunskap från andra fält, främst inom natur-och beteendevetenskaperna.
Vår empiriska fokus sträcker sig över hela världen, och inkluderar Sverige, Europa, Afrika, Mellanöstern och Kina. Vi samarbetar intensivt med internationella forskarkollegor och med medarbetare i andra forskningsgrupper inom vår institution. Vi har också väletablerade tvärvetenskapliga samarbeten inom SLU. Vår forskning är till stor del finansierad av externa forskningsfinansiärer, t.ex. Formas, Stiftelsen lantbruksforskning och EU-kommissionen.

Vi undervisar i nationalekonomi, jordbruksekonomi, ekonometri samt andra kvantitativa metoder. Kurserna ges inom SLUs agronom-ekonomiprogram, kandidatprogram inom ekonomi med inriktning på hållbar utveckling, agrar ekonomi och företagsledning samt inom Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA).

 

Länk till medarbetare

Länk till publikationer

Relaterade sidor: