Radioaktiva föroreningar i renens miljö

Senast ändrad: 26 april 2021
Betande renar på fjället

Alltsedan Tjernobylolyckan 1986 har radioaktivt nedfall påverkat renskötsel i stora delar av renskötselområdet. Trots att halterna av radioaktivt cesium nu har minskat till under en tiondel av de ursprungliga påverkas fortfarande samebyarna i södra Västerbotten och norra Jämtland.

Kontroll av radioaktivt cesium i renar sker regelmässigt i dessa områden. Åtgärder i form av anpassad slakttidpunkt och utfodring med icke kontaminerat foder gör dock att bara enstaka renar ligger över gällande gränsvärde (1500 Bq per kg kött) vid slakt.

Min forskning när det gäller överföringen av radioaktivt cesium från miljön till renar (och vidare till bland annat lo-djur) har bedrivits från 1986 och framåt. Flera försök har gjorts för att undersöka hur radioaktivt cesium tas upp och omsätts i kroppen på renar. Jag har också tittat på hur olika cesiumbindande ämnen påverkar upptaget. Resultaten av denna forskning ligger till grund för den kontroll och de åtgärder som nu används.

Forskningen inom detta område resulterade i min doktorsavhandling 1994 (Radiocaesium in reindeer after fallout from the Chernobyl accident).

Datainsamling på ren sker inom ramen för Livsmedelsverkets kontrollprogram och finansieras via Sametinget. 

På uppdrag av Sametinget följer jag utvecklingen när det gäller radioaktivt cesium
i renar och bidrar med expertrådgivning till rennäring och berörda myndigheter.

 

Publikationer i urval:

Forskningsartiklar

Åhman, B. (2007). "Modelling radiocaesium transfer and long-term changes in reindeer." Journal of Environmental Radioactivity 98: 153-165.

Åhman, B., S. M. Wright and B. J. Howard (2004). "Radiocaesium in lynx in relation to ground deposition and diet." Radiation and Environmental Biophysics 43(2): 119-126.

Rapporter

Skuterud, Åhman, Solatie & Gaare (2009). Long-term decline of radiocaesium in Fennoscandian reindeer

Åhman, B. (2005) ”Utveckling, övervakning och åtgärder när det gäller radioaktivt cesium i renar efter Tjernobylolyckan” SSI Rapport 2005:17