Domesticering av mikroorganismer

Senast ändrad: 25 december 2019

Mikrober kan ersätta kemiska pesticider genom biologisk bekämpning,  användas för bioenergiproduktion, motverka att giftiga ämnen förorenar miljön och göra avfall från skogs- och pappersmassaindustrin till mat som kan användas i hönserier och fiskodlingar.

Mänskligheten har under mycket lång tid nyttjat mikroorganismer för egna behov och då främst inom livsmedelsframställning. Idag har vi bättre börjat förstå den enorma potential som nyttiga mikroorganismer kan ha även inom andra tillämpningsområden.

Till exempel kan mikrober bidra till minskade miljöproblem i växtodlingen genom att ersätta kemiska pesticider med biologisk bekämpning eller minska näringsläckage genom tillväxtstimulering. Dessutom kan de användas för bioenergiproduktion och motverka att giftiga ämnen förorenar miljön. Mikroorganismer kan också omvandla näringämnen otillgängliga för oss, t.ex. avfall från skogs- och pappersmassaindustrins, till protein och fett som kan utgöra en foderbas för hönserier och i fiskodlingar.

Våra olika projektgrupper beskrivs nedan.

Formulering och stabilisering av mikroorganismer

Framgång för biologiska produkter baserade på mikroorganismer beror i hög grad på att mikroberna är vid liv och aktiva när det är dags att använda dem. Dessvärre är det både opraktiskt och svårt att hålla mikroorganismer i en biologiskt aktiv form under längre tids lagring. Om man istället kan formulera och i många fall också torka mikroorganismerna är det en framkomlig väg till kommersialiserbara bioprodukter. I vår forskargrupp studerar vi såväl mikrobiella mekanismer involverade i torkstress som rollerna för de olika ingredienser som ingår i den skyddande formuleringen. Tillsammans med studier av torkprocessens parametrar bidrar detta till en ökad förståelse av både biologiska och fysikalkemiska faktorer viktiga för långtidsstabilisering av mikroorganismer.

Säkerhetsvärdering och regelverk för nyttiga mikroorganismer

Under de tusentals år som människan aktivt utnyttjat de tjänster som mikroorganismerna erbjuder ­– t.ex. jästsvampar och bakterier i jäsningsprocesser för preparering av livsmedel – så har säkerheten bedömts utifrån prövning och tidigare erfarenheter. Idag vet vi att storskalig uppodling och utnyttjande av enskilda mikrober måste föregås av en konsekvensanalys. Vi tar fram ny och mer effektiv metodik för säkerhetsbedömning av mikroorganismer. Vissa tillämpningar med mikrober är strikt reglerade och kräver godkännande av nya produkter, medan andra i princip är oreglerade. Säkerhetsvärdering är därför intimt sammankopplat med de regulatoriska förhållandena.

Forskningen inom såväl mikrobiell formulering och stabilisering som säkerhet och regelverk bedrivs delvis inom SLU:s Kompetenscentrum för biologisk bekämpning.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

ingvar.sundh@slu.se, 018-673208

Sidansvarig: nils.mikkelsen@slu.se